Kommuneplan forsiden

6.6.R2 Golfbanen

Mål

At skabe gode fysiske rammer for fritidsaktiviteter med stort opland.

Anvendelse

Området anvendelse som golfbane skal fastholdes. Hvis områdets anvendelse til fritids- og rekreative formål ophører, skal det overgå til landbrugsdrift.


Området rummer Aalborg Golfklubs baner.
Arkitektur - Byrum og landskab

Golfbanen ligger på en mindre bakkeø i det ellers flade landskab og på kanten af Restrup Skov. Et positivt samspil mellem terrænformer og beplantning giver området en særlig rekreativ værdi. Om-/tilbygning og nybyggeri skal udformes i harmoni med eksisterende bebyggelse og i respekt for den stedlige byggeskik. Fx så en ejendom som en helhed fremstår som en længegård.


Beplantning og terræn skaber et rekreativt landskab af høj kvalitet.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (max. 2)
Butik (max. 1)
Hotel/Restaurant (max. 10 sengepladser)
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug
Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Der kan opføres bygninger som er nødvendige for områdets anvendelse.
Byggelinie: 300 m til Restrup Skov
Miljø
Beskyttet natur (§ 3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning skal understrege landskabets former og skabe rum.
Parkering og evt. oplag skal afskærmes med beplantning.
Bygninger skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den karakteristiske byggeskik på landet.
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres god vej- og stiadgang fra Aalborg.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone