Kommuneplan forsiden

6.6.L3 Nyrup

Mål

At bevare bebyggelsen i sin nuværende omfang med den karakteristiske randstruktur.

Miljø

Ved etablering af mindre erhvervsvirksomhed i overflødiggjorte landbrugsbygninger må virksomheden ikke påføre omkringliggende boliger væsentlige miljømæssige gener.

Arkitektur - Byrum og landskab

Nyrup er et bevaringsværdigt eksempel på en randlandsby, som de findes mange steder langs gamle kystskrænter. Bebyggelsens langstrakte forløb på kanten af bakkelandskabet mod syd markerer på en fin måde overgangen mellem landskabstyper.

Om- og tilbygning samt nybyggeri skal udformes i harmoni med den eksisterende bebyggelse og respekt for den egnskarakteristiske byggestil.

Ydermure kan udføres i blank teglsten eller pudses og hvidkalkes/males i jordfarver. Tage på beboelsesbygninger kan udføres i tegl (ikke glaseret) eller skifer, tage på lader og øvrige erhvervsbygninger kan fx beklædes med pandeplader.


Den landlige struktur er iblandet enkelte villaer med bymæssig karakter.
12-01-2004
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun få boliger pr. år nænsomt indpasset i den eksisterende struktur.
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsens randbeliggenhed er et bevaringsværdigt karaktertræk.
Bygninger skal i skala formsprog og materialevalg tilpasses omgivelserne og den karakteristiske byggeskik på landet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Zoneforhold
Landzone