Kommuneplan forsiden

6.6.N6 Drastrupkilen

Mål

At kombinere grundvandsbeskyttelseshensyn med udbygning af et nyt rekreativt udflugtsmål i form af et skov- og bakkelandskab. Ved at etablere et stort sammenhængende skovområde er målet, dels at beskytte grundvandet og dels at skabe gode spredningsmuligheder for dyr og planter, der naturligt hører hjemme i et skovområde.

Anvendelse

Det varierede bakkelandskab rummer mange kvaliteter. Mere skov medvirker til at beskytte grundvandet varigt mod forurening.

Målet er en flersidig anvendelse, hvor der tages hensyn til naturbeskyttelse og bevaringshensyn i forhold til landskabelige kvaliteter. Morænebakkerne skal tilplantes med skov kombineret med områder til ekstensiv landbrugsdrift. Grundvandsbeskyttelse prioriteres højt, da området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser.

Området er en del af Drastrupkilen og udgør en rekreativ og økologisk forbindelse mellem storbyen og de omkringliggende landområder. De rekreative anvendelsesmuligheder vægtes højt. Der er mulighed for at etablere en skovbørnehave i området. Der er også regionale råstofinteresser ved Drastrup og Duedal. Når råstofindvindingen ophører, skal områderne genoprettes som naturområder og til rekreative formål. Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan anvendes til mindre erhvervsvirksomheder, og der kan max indrettes 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Byggemuligheder

På grundlag af en nærmere planlægning kan der indpasses ny bebyggelse til en skovbørnehave, og der kan opføres mindre bygninger, der udbygger de rekreative muligheder i området.

Arkitektur - Byrum og landskab

En del af området øst for Frejlev og ind mod Aalborg skal friholdes for skov. Derved sikres udsigtskiler til storbyen, Oddershøj mv.

Områdets nordligste del er et fladt slettelandskab med enkelte levende hegn og småbiotoper. Den gamle kystskrænt, som danner overgangen fra det flade slettelandskab til morænebakkerne mod syd, er et kuperet terræn. Syd for Frejlev er morænelandskabet udfladet som et bølgende plateau 40-60 meter over havet. Slettelandskabet mod engene skal friholdes for skov.

Der er en del skov i området - fx Restrup Skov mod vest. Yderligere skovplantning på morænebakkerne skal være med til at forstærke kontrasten mellem de flade enge og bakkerne. Skovplantning skal ske på en sådan måde, at kulturhistoriske træk bevares og forstærkes. Der er en del gravhøje i området fx ved Smedhøje. De tidligste spor af mennesker findes ved stenaldergravene Ørnehøj og Mulesgrav. Oddershøj er den mest markante bronzealderhøj, og dens karakteristiske fremtræden i landskabet skal bevares. Fra Guldbækvej er der et fint indblik til Godthåb Kirke. Det skal friholdes for beplantning.

Ved opførelse af nybyggeri til en fx skovbørnehave skal den eksisterende byggestil i området respekteres. Fx ved at nybyggeri udformes som længehuse. Ydervægge udføres typisk som blank/hvidkalket murværk eller malet i jordfarver. Tage kan udføres i tegl (ikke glaseret), skifer eller beklædes med pandeplader. I skovlandskaber kan der også bygges i træ.

Trafik - Veje og stier

Landskabet skal åbnes for offentligheden med et net af rekreative stier.

25-05-2020
Anvendelse
Institution
Rekreative formål
Landbrug
Naturbeskyttelse
Råstofgravning
Skov
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Der kan opføres bygninger til institution og rekreative formål.
Etager: Max. 1½ for institution og max. 1 for rekreativ bebyggelse.
Højde: Max. 8,5 m for institution og max. 6 m for rekreativ bebyggelse.
Byggelinie: Min. 300 m til skov
Beskyttelseslinie: Kirker (300 m), fortidsminder (100 m) og vejreservationer (100 m)
Miljø
Beskyttet natur (§ 3)
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Støjkonsekvenser fra skydebane nord for Svenstrup
Der skal sikres en sammenhængende økologisk forbindelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Morænebakkerne skal tilplantes med skov.
Limfjordsenge og dele af kystskrænt skal omlægges til vedvarende græsarealer.
Kulturspor i landskabet skal beskyttes.
Indblik til Oddershøj og Godthåb Kirke skal friholdes for beplantning.
Bygninger i åbent landskab skal tilpasses den karakteristiske byggeskik på landet.
Bygninger i skov skal i formsprog og materialer tilpasses omgivelserne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Arealreservation til Vestvej, Skipper Clements Vej og Ny Svenstrupvej, principielt angivet på illustrationsplan
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Stiforbindelse på banetracéet Godthåb-Nibe fastholdes.
Zoneforhold
Byzonearealer ved Godthåb skal tilbageføres til landzone.