Kommuneplan forsiden

6.6.S2 Klitgaard

Mål

At skabe rammerne for en udbygning af sommerhusområdet mod øst.

Anvendelse

Området dyrkes landbrugsmæssigt, men kan udstykkes til sommerhusgrunde. Der kan indpasses butikker, service og andre fællesanlæg til gavn for områdets anvendelse som sommerhusområde.


Den vestlige del af udbygningsområdet.
Byggemuligheder

Udstykningen bør sigte på en opdeling af området i mindre overskuelige grupper og udlæg af et fælles grønt areal centralt i området.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området kan med beliggenheden - på kanten af en mindre bakkeø lidt oppe i terrænet - være med til at understrege terrænformerne på en fin måde. Tilplantning af arealer, bør prioriteres på et tidligt tidspunkt, så skovbebyggelses-karakteren underbygges. Skov-beplantning kan også medvirke til at understrege kontrasten til den åbne flade strandeng.

14-12-2020
Anvendelse
Sommerhuse
Enkeltstående butikker
Hotel/restaurant
Service
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.

Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Grundstørrelse: Min. 700 m²
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Opholdsareal: Min. 5 % af området
Rækkefølge
Området skal udbygges fra vest mod øst
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Særlige grundvandsinteresser i en del af området
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved udstykning skal den enkelte grund tilplantes, så området som helhed fremstår som en skovbebyggelse.
Betydende trægrupper og læhegn skal bevares.
Zoneforhold
Sommerhusområde