Kommuneplan forsiden

6.6.L7 St. Restrup ved Restrup Kærvej

Mål

Målet er at give mulighed for et mangfoldigt område med fokus på fællesskab, individuelle bosætningsformer og ansvar for naturværdier. Landbebyggelsens nuværende karakter og struktur er grundlag for udviklingen af området, som også skal ske i under hensyntagen til landskabet og nærheden til kulturmiljøet omkring St. Restrup Herregård.

Anvendelse

Hovedanvendelsen er beboelse, hvor der er fokus på at skabe et mangfoldigt område med forskellige boligtyper med særligt fokus på at sikre rekreative muligheder og rum for fællesfaciliteter. Dels for områdets beboere og dels for hele området ved St. Restrup, hvor fællesskabet omkring Forsamlingshuset forventes at have en central rolle i at drive "Fælleden".


Nogle steder har bebyggelsen en bymæssig karakter
Miljø

Ved etablering af mindre erhvervsvirksomhed må virksomheden ikke påføre omkringliggende boliger væsentlige miljømæssige gener.

Arkitektur - Byrum og landskab

For at fokusere på områdes placering i kulturmiljø og særligt værdifuldt landskab skal udviklingen af området forholde sig til herregårdslandskabet og de strukturer og værdier, der er i området.

De mange ubebyggede arealer giver mulighed for at udvikle området i respekt for landskabet. Området omkranses af beplantningsbælter med udgangspunkt i eksisterende læhegn, og de grønne strukturer vil være gennemgående i område som et sammenhængende element.

Ved at placere bebyggelsen i tilknytning til Restrup Kærvej og arbejde med markant egnskarakteristisk beplantning langs vejen, arbejdes på at sikre en fortsættelse af den eksisterende landsbykarakter. Vest herfor kommer de fritliggende boliger, som placeres i en åben og grøn struktur i landskabet. Området får flere store friarealer med natur- og landskabspræg. Længst mod vest skal området skabe sammenhæng til det åbne land. Der er dog mulighed for indpasning af bygninger som lade og staklade.


Landskabet omkring Hasseris Å og Hovedgården har store rekreative kvaliteter
19-10-2020
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben/lav og 40 for tæt/lav
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Min. 300 m til Restrup Skov
Beskyttelseslinie: Hasseris Å (150 m)
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Det bevaringsværdige miljø omkring St. Restrup Herregård og Hasseris Å skal beskyttes.
Bygninger skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses omgivelserne og den karakteristiske byggeskik på landet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Zoneforhold
Landzone