Kommuneplan forsiden

6.6.R1 Klitgaard fiskerleje

Mål

At skabe gode rammer for fritidsaktiviteter i tilknytning til fjorden og sikre områdets særlige natur- og kulturværdier.

Anvendelse

Området kan anvendes til fritidsfiskeri, slæbested og oplagsplads for småbåde o.l. samt rekreativt opholdssted - fx som udsigtsplads for fuglekiggeri. Etablering af tekniske anlæg omfatter kun P-plads. I øvrigt skal området friholdes for tekniske anlæg af hensyn til den kystnære beliggenhed.


Det rekreative område ved Klitgård skaber mulighed for fritidsfiskeri og andre fjordaktiviteter
Byggemuligheder

Der kan opføres mindre skure fx til oplag af fiskegrej. Der kan også etableres bad- og/eller bådebro.

12-01-2004
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg (kun P-plads)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Beskyttelseslinie: Strand (300 m)
Der kan dog opføres mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som en åben strandpark/-eng med ekstensivt plejeniveau.
Bygninger skal udformes i respekt for den fjordnære beliggenhed og udføres i træ.
Zoneforhold
Landzone