Kommuneplan forsiden

6.6.L4 St. Restrup

Mål

Målet er at bibeholde landbebyggelsens nuværende udstrækning og at sikre de særlige bevaringshensyn i forhold til St. Restrup Herregård og omgivelserne her omkring.

Anvendelse

Hovedanvendelsen er landbrug og beboelse. Som det er typisk for landzonebebyggelser kan St. Restrup dog sagtens bære en mere blandet anvendelse. St. Restrup Herregård kan anvendes til undervisning, institution, kultur- og fritidsformål, hotel og restaurant o.l. I området omkring herregården og langs Hasseris Å prioriteres den rekreative anvendelse højt. Området rummer fx i dag en fiskesø. St. Restrup Savværks beliggenhed i god afstand fra beboelse og afskærmet af skoven gør det muligt at fastholde denne anvendelse.


Nogle steder har bebyggelsen en bymæssig karakter
Miljø

Ved etablering af mindre erhvervsvirksomhed i overflødiggjorte landbrugsbygninger må virksomheden ikke påføre omkringliggende boliger væsentlige miljømæssige gener.

Arkitektur - Byrum og landskab

Store Restrup Herregård ligger smukt i dalstrøget langs Hasseris Å med terrænstigninger både mod øst og vest. Parken og det øvrige område omkring herregården har store naturmæssige og rekreative kvaliteter. Her finder man en vekslen mellem høje træbeplantninger, alléer, åbne grønne landskabsrum og små søer/damme. Områdets kvaliteter skal bevares.

Om- og tilbygning samt nybyggeri skal udformes i harmoni med eksisterende bebyggelse og respekt for den egnskarakteristiske byggeskik.

Ydermure kan udføres i blank teglsten eller pudses og hvidkalkes/males i jordfarver. Tage på beboelsesbygninger kan udføres i tegl (ikke glaseret) eller skifer, tage på lader og lignende erhvervsbygninger kan fx beklædes med pandeplader.


Landskabet omkring Hasseris Å og Hovedgården har store rekreative kvaliteter
19-10-2020
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Større Industri (kun Savværk)
Landbrug
St. Restrup Herregård:
Hotel/restaurant
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Kun få boliger pr. år nænsomt indpasset i den eksisterende struktur.
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke St. Restrup Hovedgaard og landbrugets driftsbygninger)
Byggelinie: Min. 300 m til Restrup Skov
Beskyttelseslinie: Hasseris Å (150 m)
Miljø
Miljøklasse 1-3, St. Restrup Savværk dog miljøklasse 5-6, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Det bevaringsværdige miljø omkring St. Restrup Herregård og Hasseris Å skal beskyttes.
Bygninger skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses omgivelserne og den karakteristiske byggeskik på landet.
St. Restrup Herregård er fredet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Teknisk forsyning
Betinget naturgaspligt
Zoneforhold
Landzone