Kommuneplan forsiden

6.6.L6 Gammel Drastrup

Mål

At bevare områdets landsbykarakter som en kontrast til den konstant nærværende storby.

Anvendelse

Gammel Drastrup skal fastholdes som en blandet landsbybebyggelse med plads til både boliger, landbrugsdrift og andre funktioner som naturligt kan passes ind i landsbymiljøet.


Tre gårde omkring en grøn fælled er noget af det særlige ved Gammel Drastrup
Byggemuligheder

Af hensyn til landsbykarakteren er det kun muligt at bygge enkelte nye boliger, og kun i det omfang de kan indpasses i den eksisterende landsbystruktur.

Den grønne fælled i landsbyens vestlige del skal friholdes for byggeri.

Planlægning af nybyggeri skal ses i sammenhæng med eventuelle fremtidige miljøgener fra en vestvej.


Eventuel nybyggeri skal indpasses i de eksisterende strukturer
Arkitektur - Byrum og landskab

Nord for Nibevej ligger der tre ældre landejendomme omkring et åbent grønt areal (fælled):

Denne bebyggelsesstruktur er bevaringsværdig som en helhed og samtidig rummer de enkelte ejendomme karakteristiske bygningsdetaljer.

Omkring Nibevej ligger en sammenhængende struktur af by- og landsbyhuse på begge sider af vejen. Nybyggeriet på sydsiden er afstemt efter den historiske byggestil.

Udformningen af nybyggeri skal respektere strukturen og byggestilen i den sammenhæng, byggeriet indgår i. Mure kan fremstå i blank teglsten eller pudsede og hvidkalkede/malet i jordfarver. Tage på beboelsesbygninger kan fx udføres i tegl eller skifer - på lader og lignende bygninger i pandeplader.


Fint fremhævende bygningsdetaljer er med til at give bebyggelsen karakter

Husrækken mod nord rummer både købstadsinspirerede villaer og mere beskedne landsbyhuse
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6

Grundvandsbeskyttelse.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
Kun få boliger pr. år nænsomt indpasset i eksisterende strukturer.
Byggelinie: 100 m i f.h.t. vejreservation
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Gårdstrukturen omkring den grønne fælled skal bevares.
Fælled friholdes for bebyggelse
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
En lokalplan skal have bevarende sigte
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den stedlige byggeskik.
Trafik - Veje og stier
Arealreservation til Vestvej, principielt angivet på illustrationsplan
Der skal sikres stiforbindelser under en evt. vestvej
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone