Kommuneplan forsiden

6.6.L5 Tostrup

Mål

Målet er at sikre landsbyens særlige karakter - herunder vejforløb, samspillet med terrænet og Hasseris Å samt beplantning.

Anvendelse

Tostrup skal fastholdes som en blandet landsbybebyggelse med plads til både boliger, landbrugsdrift og andre funktioner, som naturligt kan passes ind i landsbymiljøet.


Tostrup er en blandet landsbybebyggelse, som er smukt indpasset i terrænet.
Byggemuligheder

Af hensyn til Tostrups landsbykarakter er det kun muligt at bygge enkelte nye boliger og kun i det omfang, de kan indpasses i den eksisterende landsbystruktur.

Tostrup fremstår meget uspoleret i sin struktur. Der er ikke føjet nye bebyggelser eller boligområder til. Der kan derfor heller ikke tillades nye større boligenklaver fremover.

Miljø

Virksomheder, som etableres i nedlagte landbrugsejendomme, må ikke være til miljømæssig gene for omkringliggende boliger.

Arkitektur - Byrum og landskab

Landsbyen ligger smukt i bunden af dalslugten omkring Hasseris Å. Vejen har et slynget forløb, som på en fin måde understreger de landskabelige forudsætninger. Umiddelbart øst for byen stiger terrænet kraftigt. Mod nord går landskabet over i noget fladere og lavere liggende område. Landsbyen rummer områdets eneste bevarede vadested og flere store, flotte bevaringsværdige træer. Alt i alt udgør Tostrup en bevaringsværdig helhed, som skal sikres. Blandt andet ved at friholde området for større samlede skovplantninger, og ved at lægge vægt på at ny bebyggelse respekterer helheden.

Bebyggelsen består med enkelte undtagelser af ældre længegårde og landsbyhuse. Typisk med hvidkalket murværk, med tage på beboelsesbygninger i røde teglsten og tage på lader/staldbygninger beklædt med pandeplader.


Midt i byen smelter landsby og åløb sammen i et vadested

Der er mange bevaringsværdige træer
08-05-2017
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Værksteder
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6

Grundvandsbeskyttelse.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
Kun få boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Byens struktur og samspillet mellem bebyggelse, landskab, åløb og beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
En lokalplan skal have bevarende sigte
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den stedlige byggeskik
Området friholdes for større samlede skovplantninger.
Trafik - Veje og stier
Det nedlagte jernbanetracé sydvest for Tostrup reserveres til stiforbindelse
Zoneforhold
Landzone