Kommuneplan forsiden

6.6.A3 Østerådalen

Mål

En flersidig arealanvendelse, hvor der tages hensyn til de naturbeskyttelsesinteresser, der er knyttet til ådalen.

Anvendelse

Landbrugsdriften i området skal være ekstensiv, for at sikre hensynet til naturbeskyttelsen. Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Miljø

Området er omfattet af støjkonsekvenser fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

For at bevare ådalens åbne karakter er en aktiv indsats i forhold til alle arealer nødvendig - enten i form af græsning eller dyrkning. De steder, hvor landbrugsdriften opgives, springer engene med tiden i krat, hvis arealerne får lov at ligge hen.

12-01-2004
Anvendelse
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kan kun opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§ 3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Den åbne dalkarakter skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Zoneforhold
Landzone