Kommuneplan forsiden

6.6.T1 Crossbanen

Mål

Målet er at skabe tilfredsstillende rammer for crossbanen med et minimum af gener for det omgivende miljø.


Crossbanen er etableret i en nedlagt grusgrav.
Anvendelse

Området kan anvendes til cykel-, motorcykelcrossbane og lignende formål.

Miljø

Der er særlige grundvandsinteresser i området.

12-01-2004
Anvendelse
Fritidsformål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Etager: Max. 1, dog max. 2 for kontroltårn o.l.
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 3-4, se Bilag A.
Støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal plantes afskærmende beplantning mod det åbne land.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Flødalvej
Zoneforhold
Landzone