Kommuneplan forsiden

6.6.N7 Østeråkilen

Mål

At genoprette og værne om områdets landskabelige, naturmæssige og rekreative kvaliteter samtidig med, at der er mulighed for ekstensiv landbrugsdrift.

Anvendelse

Området er en del af Østeråkilen - et sammenhængende landskabeligt og rekreativt forløb i Østerådalen. Naturbeskyttelseshensyn og rekreative anvendelsesmuligheder prioriteres højt.

På Svenstrupholm findes en koncentration af minkfarme og en hønsefarm. Området skal med tiden overgå til ekstensiv landbrugsdrift, rekreative formål og fritidsformål - fx kolonihaver.

Der er mulighed for at etablere mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig i overflødiggjorte landbrugsbygninger, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.


Naturbeskyttelse og -genopretning prioriteres højt i Østerådalen.
Miljø

Området er omfattet af støjkonsekvenser fra jernbanen.

Der skal ske en reduktion af kvælstofudledningen til Østerå ved hjælp af en genslyngning af åen og en genopretning af lavbundsarealer som vådområder.

Der er særlige grundvandsinteresser i den nordøstlige del af området.

Arkitektur - Byrum og landskab

For at bevare ådalens åbne karakter er en aktiv indsats i forhold til alle arealer nødvendig - først og fremmest i form af græsning. De steder, hvor landbrugsdriften opgives, springer engene med tiden i krat, hvis arealerne får lov at ligge hen.

Der er bevaringsværdige kulturhistoriske lokaliteter i området, blandt andet bopladser fra ældre og yngre stenalder.

30-10-2006
Anvendelse
Fritidsformål (kolonihaver)
Rekreative formål
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Beskyttelseslinie: vandløb (150 m)
Miljø
Beskyttet natur (§ 3)
Udpeget lavbundsareal
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Den åbne dalkarakter skal bevares.
Området friholdes for skov.
Kulturspor i landskabet skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Arealreservation til Vestvej, principielt angivet på illustrationsplan
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget naturgaspligt
Zoneforhold
Landzone