Kommuneplan forsiden

6.6.A1 Sønderholm Plantage mv.

Mål

At beskytte grundvandet mod forurening og give gode rammer for jord- og skovbrug.

Anvendelse

Byrådet ønsker en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt på landbrug og skovbrug. Syd for Nibevej er der særlige grundvandsinteresser, og derfor er ekstensiv drift vigtig. I området omkring Sønderholm Plantage er der også naturbeskyttelsesinteresser. Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.


Området rummer en blandt andet udflytter-gårde fra Sønderholm. Inde bag trærækken har den tidligere Nibebane sit forløb.
Arkitektur - Byrum og landskab

I 1800-tallet skete der en udflytning af gårde fra Sønderholm til bakkedraget mod syd. Her kom også Sønderholms jernbanestation på Nibebanen til at ligge. Strukturen er bevaringsværdig.

Ved nybyggeri skal den eksisterende byggestil i området respekteres, fx ved at nye boliger udformes som længehuse. Ydervægge udføres typisk som blank/hvidkalket murværk eller malet i jordfarver. Tage på beboelsesbygninger kan udføres i tegl (ikke glaseret) eller skifer, tage på lader og øvrige erhvervsbygninger kan fx beklædes med pandeplader.

12-01-2004
Anvendelse
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Skov
Grundvandsbeskyttelse

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Byggelinie: Min. 300 m til skov
Miljø
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Beskyttet natur (§ 3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Strukturen af udflyttergårde skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Nybyggeri skal harmonere med omgivelserne og den karakteristiske byggeskik på landet.
Trafik - Veje og stier
Nibebanen og øvrige stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarme- og naturgaspligt langs Nibevej
Zoneforhold
Landzone