Kommuneplan forsiden

3.1.H1 Gabriel m.m.

Mål

Målet er at sikring af tidssvarende udviklingsmuligheder for miljøvenlige byerhverv går op i en højere enhed med hensynet til fremtidige rekreative muligheder og bevaring af kulturarv. 

Området har en central beliggenhed ifht. at forbedre Østeråforbindelsens kontakt til Midtbyen.

Remisen er sammen med de øvrige godsbanearealer udpeget som omdannelsesområde.


Ved Gabriel er der et fint samspil mellem bebyggelsen, vandet og det grønne.
Miljø

Området er zoneret pga. nærheden til boligområdet 3.1.B1 og de beskrevne rekreative perspektiver for området. Det er således hensigten, at de mest miljøbelastende aktiviteter skal placeres i zone B.


Hvad angår miljøklasser er området inddelt i zone A og zone B.
Arkitektur - Byrum og landskab

Der lægges vægt på, at området indgår i samspil med helhedsplanen for godsbanearealernes omdannelse. Derved er det målet, at området medvirker til at styrke oplevelsen af Østerådalens forløb ind i byen.

I den forbindelse er det hensigten at Kjærs Møllestien og Vestre Landgrøft fremstår som et synligt grønt træk.

Remisen og Gabriels bygningskompleks er vigtige kulturspor. Det er hensigten, at arbejde for at bevare kulturspor som rammen om tidssvarende byaktiviteter og evt. som en del af nye arkitektoniske sammenhænge.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"

Når der etableres parkeringspladser i området syd for Gabriel, skal de anlægges som "grøn parkering" under særlig hensyn til de rekreative rum omkring Østerå - og i tilknytning til det kommende rekreative område ved Kjærs Møllesø.

 


Der er stor kulturhistorisk fortælleværdi i Remisens bygninger.
Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på at sikre en ny rekreativ stiforbindelse under Østre Alle med forbindelse både til Kjærs Møllestien og Østeråstien.

På banesporet langs boligområdet mod syd skal der etableres stiforbindelse mellem Østeråstien og Kjærs Møllestien.

 

På den gamle banesti skal der skabes forbindelse mellem Østeråstien og Kjærs Møllestien.  
Teknisk forsyning

Store dele af Kærby er i dag forsynet med bygas. Området omkring Gabriel kan forsynes med bygas eller naturgas.

09-09-2013
Anvendelse
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 55
Etager: Max. 3 langs Østre Alle, max 2 i øvrigt
Højde: Max. 13 m langs Østre Alle, mindre bygningselementer dog 15 m. 
Max. 8,5 m i øvrigt
Miljø
Miljøklasse: 1-3 for zone A og 1-4 for zone B, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se Retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se Retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med åben, grøn karakter.
Bebyggelse og udearealer skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed og stedets rekreative betydning.
Kulturspor skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone