Kommuneplan forsiden

3.1.R4 Byplanvejens skoles baner

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for idrætsanlæg, skov og rekreativt område i tilknytning til Byplanvejens Skole. Rekreativt og landskabeligt hænger området også naturligt sammen med resten af Østerådalen.


Der er sammenhæng til Gug over motorvejen.
30-10-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Fredet natur
Afskærmende beplantningsbælte mod motorvejsindføringen
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Zoneforhold
Landzone