Kommuneplan forsiden

3.1.R5 HF Engen m.m.

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for et eksisterende kolonihaveområde. Det er også et mål at området fungerer som et rekreativt frirum for byboere med skaberglæde og grønne fingre. Endelig lægges der generelt vægt på at øge den offentlige tilgængelighed af kolonihaveområderne, med henblik på at styrke den rekreative værdi for borgerne i almindelighed.


Vejadgangen via jernbanebro fra Scheelsmindeområdet.
Byggemuligheder

Det kan fx komme på tale at nedlægge enkelte haver for at sikre areal til fælles grønne områder og/eller offentlige stier.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kolonihavebevægelsen rummer en stolt tradition for selvbyggeri og frigjort skaberglæde. Dette særlige karakteristika er med til at skabe mangfoldige og oplevelsesrige bebyggelser i kolonihaveområderne. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum". Der er dog for haveforeningen Engen samtidig et særligt hensyn ifht. at sikre at områdets visuelle fremtræden ikke skæmmer naturoplevelserne i ådalen.

Kolonihaverne giver mulighed for kreativitet og selvbyggeri.
Der er fokus på områdets visuelle sammenhæng med ådalen, der kan skimtes ovenfor.

Kolonihaveområdet udgør et rekreativt frirum.
30-10-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max. 5 m, dog max. 8,5 m for fælleshuse
Åbeskyttelseslinie: 150 m
Enkelthaver kan nedlægges af almene rekreative hensyn
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med havepræg.
Rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter - dog med respekt for naturkvaliteter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone