Kommuneplan forsiden

3.1.H4 Padevænget

Mål

Målet er en fortsat udvikling af et lokalt erhvervsområde - især med fokus på salgs-orienterede virksomheder.

Der lægges vægt på et harmonisk byarkitektonisk samspil med omgivelserne - her tænkes især på Over Kærets vejanlæg, de grønne træk omkring Vestre Landgrøft og Østerå samt områdets betydning som indgangsparti til Kærbys boligområde.


Langs Over Kæret er allébeplantning.
Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"

Allébeplantning langs Over Kæret har blandt andet til hensigt at understrege vejens rumlige forløb.

23-11-2009
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Trykkeri o.l.
Fritidsformål
Undervisning
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Bolig som er nødvendig for en virksomheds drift.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 5.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max 50
Etager: Max 2
Højde: Max 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Allébeplantning langs Over Kæret
Forarealer langs Enggårdsgade skal fremstå grønne.
Afskærmende beplantning mod nord og vest
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone