Kommuneplan forsiden

3.1.H3 Rebslagervej

Mål

Målet er en fortsat udvikling af et lokalt erhvervsområde - især med fokus på mindre transport-orienterede virksomheder.

Der lægges vægt på et harmonisk byarkitektonisk samspil med omgivelserne - her tænkes især på Gugvejs/Over Kærets vejanlæg og de grønne træk omkring Østre Landgrøft og kolonihaveområderne Ålykke/Åen.


Bebyggelsen i erhvervsområdet "forsvinder" bag de dominerende vejanlæg. 
Byggemuligheder

Det er hensigten at markere bebyggelsen tydeligere ifht. de dominerende vejanlæg. Derfor er der mulighed for punktbebyggelser på østsiden af Rebslagervej i op til 3 etager. På vejens vestside fastholdes de 2 etager for at sikre en harmonisk overgang til kolonihaveområdet og boligkvarteret mod vest.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der lægges vægt på at fastholde Østre Landgrøft som et åbent vandløb med rekreativ tilgængelighed for ansatte og kunder til området. 

Når der bygges nyt eller bygges om på arealer, som ligger i tilknytning til Østre Landgrøft skal muligheden for at orientere og lukke bebyggelsen op mod vandet og det grønne overvejes.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"

Allébeplantning langs hele Over Kærets vejforløb skal bevares - blandt andet med henblik på at understrege vejens rumlige forløb.

23-11-2009
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Trykkeri o.l.
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Bolig som er nødvendig for en virksomheds drift.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 5.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max 2, punktvis max 3 øst for Rebslagervej
Højde: Max 8,5 m, punktvis max 13 m øst for Rebslagervej
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med grønt præg.
Langs Østre Landgrøft prioriteres aktivt samspil mellem bebyggelsen, vandet og det grønne.
Allébeplantning langs Over Kæret
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, og udendørs udstilling.
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone