Kommuneplan forsiden

3.1.T2 Genbrugsplads m.m.

Mål

Målet er at sikre areal til renovation og højspændingsanlæg. Der lægges også vægt på, at området fremtræder grønt mod omgivelserne.


Genbrugspladsen
Anvendelse

Det er hensigten at området skal anvendes til transformerstation og genbrugsplads og tilhørende administrative funktioner.

30-10-2006
Anvendelse
Kontorer
Oplagsvirksomhed o.l.
Mindre industri
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Afskærmende beplantning langs områdets afgrænsning
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone