Kommuneplan forsiden

3.1.H2 Håndværkervej m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for omdannelse af Håndværkerkvarteret til et kvalitetspræget, grønt erhvervsområde med miljøvenlige byerhverv, som har behov for central beliggenhed. Området er udpeget som gradvist byomdannelsesområde, og der er således lagt op til en proces over en længere årrække, hvor grundejere, borgere og kommune indgår aktivt i en dialog om en omdannelse. Området har en central beliggenhed ifht. at styrke oplevelsen af Østeråforbindelsen i byen, og ifht. at forskønne Sønderbro som indfaldsvej til Aalborg.

Byggemuligheder

Det er hensigten at skabe mulighed for arkitektonisk fornyelse langs Sønderbro ved at der punktvis kan bygges i højden. Byggemulighederne skal også ses i sammenhæng med nye byggemuligheder på Eternitgrunden og målet om at skabe et harmonisk og oplevelsesrigt vejforløb ind i Aalborg - samt at formidle overgangen mellem kridtbakke og ådal via bebyggelsernes skala.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der lægges vægt på at styrke Østeråforbindelsens forløb ind i byen ved at understrege de grønne træk i Håndværkerkvarteret. Hvor det er muligt, er det også hensigten, at Østre Landgrøft skal fastholdes/fritlægges som et åbent vandløb med rekreativ tilgængelighed

Når der bygges nyt eller bygges om på arealer, som ligger i tilknytning til Østre Landgrøft, Kjærs Møllesø og Østerå lægges der vægt på, at bebyggelsen orienteres mod vandet og det grønne.


Det er også hensigten, at styrke Sønderbro som et oplevelsesrigt og kvalitetspræget transitrum i overgangen mellem forstad og tætby.

Hvad angår bebyggelsens udformning tilstræbes varieret og særpræget arkitektur, som formidler en oplevelse af bymæssighed. Der lægges vægt på at fastholde og forstærke den grønne karakter - både langs Sønderbro, Håndværkervej og Ny Kærvej. Det kan fx ske ved, at forarealer tilplantes med græs, buske og/eller grupper af træer.

Krydset Østre Allé - Sønderbro er at betragte som et "hot-spot", hvor mange bevægelser i byen krydses, og som derfor har stor betydning for byoplevelsen. Her er det derfor særligt vigtigt at ny bebyggelse har høj arkitektonisk standard.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"

Trafik - Veje og stier

Der lægges særligt vægt på at skabe en ny stiforbindelse fra Eternitgrunden til Kjærs Mølle Sø og Midtbyen - fx via det nedlagte jernbanespor.

23-11-2009
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Trykkeri o.l.
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Bolig som er nødvendig for en virksomheds drift.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 10.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2, langs Sønderbro punktvis max. 4
Højde: Max 8,5 m, langs Sønderbro punktvis max. 14
Miljø
Miljøklasse 1-4, dog kun 1-3 tættere på miljøfølsom anvendelse end 100 m, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som bymæssig bebyggelse med grønt præg.
Bebyggelse og forarealer skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed langs Sønderbro og Østre Allé.
Hjørnet Østre Allé - Sønderbro skal ofres særlig arkitektonisk opmærksomhed.
Langs vandløb prioriteres aktivt samspil mellem bebyggelsen, vandet og det grønne.

En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Ingen parkering langs Sønderbro og Østre Allé.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone