Kommuneplan forsiden

3.1.R2 Kærby Stadion m.m.

Mål

Det er et mål at skabe velfungerende rammer for idræt og andre friluftsaktiviteter - til gavn for livet i bydelen. Målet er også at sikre Vestre Landgrøft som et markant grønt træk i byen. 


Kærby Stadion
Anvendelse

Det er hensigten at arealerne mellem Kjærs Møllesti og banen skal kunne anvendes til kolonihaver mens stadionområdet forbeholdes idrætsanlæg, klubhus med tilhørende parkering.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at Kjærs Møllestien og Vestre Landgrøft fremstår som et synligt grønt træk - om muligt med en genåbning af Vestre Landgrøft. 


Mellem Kjærs Møllesti og banen ligger flere kolonihaver.

Kjærs Møllesti og Vestre Landgrøft er med til at skabe en grøn forbindelse langs banen.
30-10-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bebyggelsesprocent for kolonihavehuse: Max. 10
Højde for kolonihaver: Max 5 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur §3
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med grøn karakter
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone