Kommuneplan forsiden

3.1.B1 Kærby

Mål

Målet er at udvikle Kærby som et attraktivt centrumnært boligkvarter. Det specielle ved kvarteret skal sikres ved at lægge vægt på et markant grønt præg, samt at synliggøre Østerå og Vestre Landgrøft som grønne træk og videreføre den særlige byggeskik i "Kærbyhusene".


Kvarterets grønne præg og karakteristiske byggeskik skal sikres.
Anvendelse

Ny Kærvej og Enggårdsgade er områdets primære veje. Det er hensigten at give mulighed for en større grad af bymæssighed langs disse veje i form af etageboliger. Der lægges også vægt på at butikker og andre publikumsorienterede funktioner placeres langs disse veje. 

Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.


Butikker kan medvirke til en større bymæssighed langs Ny Kærvej og Enggårdsgade.
Arkitektur - Byrum og landskab

Der lægges vægt på, at området fremstår med et grønt og åbent præg. Hensigten er at synliggøre naturen og ådalen som et væsentligt landskabeligt træk i byen.


Den ældste del af Kærby fra Sønder Alle mod syd til det tidligere banespor mod nord - rummer en karakteristisk byggeskik, som ønskes bevaret.

Der lægges vægt på at bevare "Kærbyhusenes" særlige karaktertræk: højtliggende kældre, høj trappe ved entrédøren, røde mursten, tegltage og afvalmede gavle.
14-05-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav, langs Ny Kærvej og Enggårdsgade også etage)
Enkeltstående butikker*
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K.
I øvrigt max. 30 for åben-lav, max. 35 for tæt-lav og max. 50 for etage.
Etager: Max. 2 for åben-lav, og tæt-lav, max. 3 for etage.
Højde: Max. 8,5 m for åben-lav og tæt-lav. Max. 12,5 m for etage.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med åben, grøn karakter.
I Gl. Kærby skal bebyggelse i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den stedlige byggeskik.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningislinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone