Kommuneplan forsiden

3.1.R3 Østerådalen

Mål

Målet er at fastholde Østerådalen som et synligt landskabstræk og som et bynært frilufts- og naturområde.

Miljø

Der lægges vægt på at skabe rammerne for et rigt dyre og planteliv med gode spredningsmuligheder.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at friluftsområdet skal understrege de overordnede landskabstræk og have et ukultiveret præg omkring en genslynget Østerå.

Randbeplantningerne har til formål at afskærme vej- og jernbaneanlæg og understrege de overordnede landskabstræk.


Østerådalen - et markant naturpræget landskabstræk tæt på byen.
Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på at sikre stor tilgængelighed til området gennem et vidt forgrenet stinet med forbindelse til omkringliggende boligområder, skoler mv.

30-10-2006
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg (kun jernbanespor)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bygge- og beskyttelseslinier: skov (300 m) sø/å (150 m)
Miljø
Sammenhængende økologisk forbindelse gennem området
Højspændingsledninger føres som kabler.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Udpeget lavbundsareal
Beskyttet natur §3
Arkitektur - Byrum og landskab
Fredet natur
Området skal fremstå som et åbent englandskab med randbeplantninger.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Zoneforhold
Landzone