Kommuneplan forsiden

3.1.O1 Kærbyskolen

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for Kærbyskolen og andre almennyttige aktiviteter til gavn for bydelen.

Der lægges også vægt på, at området er med til at understøtte Kærbys grønne karakter.


Kærbyskolen
30-10-2006
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 60
Etager: Max. 2
Højde: Max. 10 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Udearealer skal indrettes med varierede aktivitetsmuligheder.
Forarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone