Kommuneplan forsiden

3.1.R1 Kjærs Møllesø m.m.

Mål

Målet er at sikre Østerås forløb som et markant grønt træk i byen. I den forbindelse lægges der vægt på at skabe rammerne for en omdannelse af et tidligere affaldsdepot til et bynært sø- og naturlandskab med nye rekreative muligheder.

Det er også et mål, at områdets kolonihaver fungerer som et rekreativt frirum for byboere med skaberglæde og grønne fingre.

Kjærs Møllesø er udpeget som gradvist byomdannelsesområde.


Kjærs Møllesø tænkes som et fremtidigt rekreativt område.
Anvendelse

Haveforeningerne Åen og Ålykke er udpeget som varige kolonihaveområder.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at en helhedsplan for Kjærs Møllesø mv. skal sikre en overordnet karakter af sø-, å- og englandskab. Der lægges vægt at sikre det nedlagte jernbanespor som kulturspor og som en ny stiforbindelse mod Eternitten. En helhedsplan skal også vurdere mulighed/perspektiver i at etablere en mindre havekoloni med åbne parceller i randen af området.

Kolonihavebevægelsen rummer en stolt tradition for selvbyggeri og frigjort skaberglæde. Dette særlige karakteristika er med til at gøre områderne mangfoldige og oplevelsesrige. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum" for HF Aalykke og HF Aaen.

 
I en helhedsplanlægning skal perspektiverne i en omlægning af fisketrappen på Østerå vurderes. Ved i stedet at etablere et stryg - som her på Villestrup å - kan fiskene muligheder for at vandre op ad Østerå forbedres væsentligt.
30-10-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.

Bebyggelsesprocent for kolonihaver: Max. 10
Højde for kolonihavehuse: Max 5 m
Miljø
Beskyttet natur §3
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med åben engkarakter - eksisterende kolonihaver undtaget.
Kulturspor skal sikres
Der skal udarbejdes en helhedsplan for Kjærs Møllesø set i sammenhæng med Østerå, Østre Landgrøft og banesporet
Rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter i kolonihaveområder
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone