Kommuneplan forsiden

1.4.C1 Færø Plads, Sjællandsgade og Samsøgade

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til centerformål og at sikre åbenhed samt en høj arkitektonisk standard i bebyggelsens fremtoning.

Anvendelse

Funktionsintegration kan være med til at skabe liv og dynamik og prioriteres derfor særligt højt i centerområder.

Området er en del af det afgrænsede bydelscenter, der er vist på nedenstående kort.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsens homogene udtryk og buede form langs Sjællandsgade og Færøgade er dynamisk og flot, og er med til at definere bydelens centrale butiksområde. Desværre dominerer Brugsens lave bygning på Færø Plads stedet med lukkede facader og diffuse bagsider uden kontakt til livet i de tilstødende gader, og uden hensyntagen til den særlige beliggenhed på en central plads i bydelen.

Ved fremtidige ændringer af bebyggelsen på Færø Plads skal der tages hensyn til områdets synlighed og publikumsorienterede formål og sigtes mod en høj arkitektonisk standard, herunder en bedre kontakt til de omkringliggende gader med mere åbne og aktive facader.

For centerområder er der ligeledes en særlig forpligtelse til at sikre gode arealer til udendørs torveaktiviteter og byliv.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".


Brugsen facader kan med fordel åbnes mere op mod de omkringliggende gader.
Trafik - Veje og stier

Der er prioriteret en pendlerrute for cyklisterne mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet. Pendlerruten løber bl.a. gennem Samsøgade.

23-11-2009
Anvendelse
Butikker* Restaurant
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinje  7.1.3 
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K.
Etager: 1½.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning skal der sigtes imod en høj arkitektonisk standard og imod større åbenhed mod de omkringliggende gader.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.