Kommuneplan forsiden

1.4.D4 Fyensgade m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre bebyggelsesstrukturen og de arkitektoniske værdier i området.

Det prioriteres højt at gårdarealerne gøres mere velegnede til ophold, fx ved fjernelse af garageanlæg, samtidig med at de ved beplantning gives en grønnere karakter.

Anvendelse

Området anvendes primært til boliger, men der er også mulighed for at etablere publikumsorienterede funktioner m.m. i tidligere erhvervslokaler i stueetagen. Herudover er der mulighed for at etablere forskellige former for erhverv i baggårdene forudsat at den miljømæssige gene for områdets boliger er minimal.

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

 

Arkitektur - Byrum og landskab

Området består af to karréer fra 1930'erne og 1940'erne med sluttet randbebyggelse i 4½-5 etager. Karréerne er med deres homogene udformning og placering med til at understrege og optage retningerne i de omkringliggende gader, og danner samtidig en del af Østre Anlægs sydlige afgrænsning.

Bygningen på hjørnet af Fyensgade og Sjællandsgade danner med sin markante arkitektur og tilbagetrukne placering en mindre pladsdannelse der, hvor Fyensgade og Sjællandsgade mødes. Det store butiksareal i ejendommens stueetage ligger på et meget centralt og synligt sted i bydelen, og kunne med fordel anvendes til en publikumsorienteret funktion, som kunne medvirke til at styrke bydelens liv.

Fra området er der kig mod både Nordkrafts markante bygningsanlæg og mod Sankt Markus Kirkes tårn, som er et vartegn for hele Ø-gadekvarteret.

I forhold til bevaring er hovedparten af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle"


Tv. Bebyggelsens danner væg mod Østre Anlæg og leder hen mod bydelens centerområde.
Th. Mulighed for publikumsorienterede funktioner i stueetagen.

Pladsdannelse på hjørnet af Sjællandsgade og Fyensgade.
Trafik - Veje og stier

Som et resultat af forlægningen af Karolinelundsvej vil Fyensgade få en mere underordnet rolle i vejnettet. I forbindelse med ledningsarbejder på strækningen vil vejen således blive reetableret i henhold hertil.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Mindre butikker til salg af egne produkter***
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset  bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.3
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
*** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K -randbebyggelse før bagbebyggelse.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og den omkringliggende bebyggelse.
Husdybde: ca. 10 m; tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Fælles opholdsareal: Opholdsareal prioriteres forud for P-pladser.
Hver opgang skal have direkte indgang fra gaden eller i port.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal tilpasning til områdets homogene karakter, samt et højt arkitektonisk niveau sikres.
Bebyggelsen skal fremstå som sluttet randbebyggelse.
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala og detaljeringsgrad.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
En lokalplan skal have et bevarende sigte.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.