Kommuneplan forsiden

1.4.H1 Østre Havn, Stuhrs Brygge

Mål

Området er en del af et højt prioriteret byomdannelsesområde. Målet er at udvikle et nyt alsidigt byområde, med en høj arkitektonisk standard og grøn karakter, som binder byen og fjorden sammen på en flot og funktionel måde og som kan medvirke til en revitalisering af havnefronten.

Arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i området skal bevares.

Udsigtslinjer fra byen skal sikres i overensstemmelse med ønsket om en bedre sammenhæng mellem byen og Limfjorden.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet. Herudover vil en velovervejet belysning af havnepromenaden, bygninger eller bygningsdele kunne sikre en sammenhæng til det vest for liggende havnefrontsområde.

 

Anvendelse

Området skal primært anvendes til blandede miljøvenlige byerhverv. I forhold til lokalisering af moderne vidensvirksomheder har området særlige kvaliteter, såsom en synlig og attraktiv beliggenhed ved fjorden, nærheden til den centrale midtby, til den kollektive trafik og til det overordnede vejnet.

Ved ændret anvendelse er det væsentligt, at bevaringsværdige bygninger genanvendes til andet formål.


Zoneinddeling og bebyggelsesgrad
Byggemuligheder

Planen for området disponerer den overvejende del af området efter et stramt mønster, med bygningerne orienteret vinkelret på fjordkanten. Bebyggelsesplanen sikrer dermed den bedst mulige visuelle kontakt til fjorden fra selve området samt naboområder, og er i overensstemmelse med ønsket om at styrke Aalborgs identitet som "Byen ved fjorden".

Miljø

Området er zoneret for at undgå miljøkonflikter mellem de nye virksomheder i området og de eksisterende nabovirksomheder. Det er hensigten, at zone 2 i områdets østligste ende tjener som en bufferzone, der ikke kan indeholde miljøfølsomme erhverv pga. nabovirksomhedernes miljøbelastning.

Området er belastet af støj fra trafikken langs Nyhavnsgade.

Arkitektur - Byrum og landskab

Selv om den igangværende omdannelse nærmest Limfjorden signalerer intentioner om en markant skala og arkitektur, fremstår en stor del af området stadig som et åbent og nedslidt erhvervsområde.

Ønsket er, at bygninger og udearealer gives et let formsprog, som i samspil med fjorden vil skabe en maritim, bymæssig stemning og karakter.

Det gamle kulhus på Gasværksvej er som det fremgår af retningslinje 5.2.3 en industribygning, som er væsentlige at bevare, både pga. den karakteristiske arkitektur, men også i forhold til at få fortalt områdets historie. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Ligeledes er de ældre industribygninger mod Gasværksvej, umiddelbart nordøst for kulhuset, og den åbenhed der kendetegner området omkring disse væsentlig at bevare og styrke.

Den kulturhistorisk bevaringsværdige tørdok skal udnyttes som et attraktivt byrum.


Det tidligere kulhus er med til at fortælle områdets historie.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle"

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på god adgang til kollektiv trafik i forbindelse med fastlæggelsen af stiforbindelser.

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ stiforbindelse langs fjorden.

23-11-2009
Anvendelse
Mindre butikker til salg af egne produkter*
Hotel og restaurant
Kontorer
Service
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Benzinsalg**
Trykkeri o.l.
Fritidsformål Kulturelle formål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 100.
For matr.nr. 5ah max. 65 mod Gasværksvej og max. 90 mod Østre Allé (se kort med bebyggelsesgrad).
For matr.nr. 5 ade dog max. 410.
Etager: Max 7 etager i den nordlige dokbebyggelse, 6 etager i den sydlige og 4 etager i resten af området.
For matr.nr. 5 ade dog max. 8 etager.
Højde: 15-30 m.
Husdybde: Ny bebyggelse max. 15 m; tilpasset funktionen.
For matr.nr. 5 ade dog max. 50 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3 for zone 1, og 2-3 for zone 2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/ genskabes.
Ny bebyggelse skal tilpasses områdets skala, og som hovedregel opføres vinkelret på fjorden. En let karakter skal tilstræbes.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Parkerings- og opholdsarealer skal fremstå grønne.
Lyssætning: særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets helhed.
Udsigtslinjen til Limfjorden fra Skibsbyggervej må ikke sløres.
Kulturhistoriske spor skal bevares.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
En lokalplan skal fastlægge et fælles design for byudstyr, herunder også affaldsløsninger.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser. Se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Der skal indpasses synlige fremtidssikre affaldsløsninger i bybilledet.
Zoneforhold
Byzone.