Kommuneplan forsiden

1.4.O1 Fynsgade Centret m.m.

Mål

Området rummer Fyensgade Centrets ældreboliger og aktivitetscenter, samt pleje- og ældreboliger ved Markusgaarden. Området skal fortsat primært anvendes til almennyttige formål.

Den eksisterende benzinstation har med forlægningen af Karolinelundsvej fået en central og synlig beliggenhed, der forpligter.

I den fremtidige udvikling af området lægges der således vægt på at sikre en høj kvalitet i områdets fremtoning. En tværgående stiforbindelse, skal sikre en begrønnet rekreativ forbindelse med byparkerne Karolinelund og Østre Anlæg.

 

Byggemuligheder

Inden for zone 1 er det muligt at bygge op til 2½ etage og inden for zone 2 er det muligt at bygge op til 5 etager. Det er væsentligt for området, i sin helhed, at nyt byggeri tager hensyn til eksisterende bebyggelse og tilpasser sig sine omgivelser. 

1 048 Byggemuligheder Til Kp Tillaeg 01

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Karolinelundsvej og Fyensgade.

Nord for området ligger virksomheden Tulip Food Company, som er en risikovirksomhed. Ved ændringer i lokalplaner og kommuneplaner m.m. bør det overvejes generelt hvorledes rammerne i planerne skal opbygges for at sikre fortsat kontrol med en eventuel risiko.

Tulip _risiko (1)
Ovenstående figur illustrerer, at i en afstand svarende til stedbunden isokurve for 3 x 10-8 pr. år, vil en placering modsvarende en punktplacering på eller udenfor denne isokurve være acceptabel for en persongruppe på 100 personer med en høj udendørs eksponering.
Arkitektur - Byrum og landskab

Ældreboligerne og aktivitetscentret er opført på baggrund af en arkitektkonkurrence, i midten af 80'erne og fremstår som en harmonisk og sluttet enklave. Ny bebyggelse skal udformes i et forhold, der skaber en skalamæssig overgang til de eksisterende bebyggelser i området. Bebyggelsen skal opføres som en samlet bebyggelse og videreføre elementer fra Ø-gadekvarterets karakteristiske karréstruktur.  

Området ligger mellem Karolinelund og Østre Anlæg, og op mod tæt bebyggede boligområder, der ofte er vindomsuste. Der skal derfor være fokus på beplantning med træer og anden beplantning, der kan mildne de store skalaforhold, sænke temperaturen i byområdet om sommeren, og binde de grønne parker bedre sammen. Desuden skal beplantning på Bonnesensgade styrke det grønne indtryk på vej mod havnefronten.

Området primært benzinstationen har med forlægningen af Karolinelundsvej fået en meget synlig placering i bybilledet, hvilket stiller krav til såvel arkitektur og skiltning som udearealernes fremtoning. 


Benzinstationen har fået en central placering i bybilledet, der forpligter.

Ældrecentret fremstår som en sluttet enklave mod Fyensgade.
Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på god adgang til det overordnede vejnet og adgang til kollektiv trafik.

Der er prioriteret en pendlerrute for cyklisterne mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet. Pendlerruten løber bl.a. gennem Bonnesensgade.

I den fremtidige udvikling af området skal der i den nordlige del af området sikres en begrønnet og rekreativ stiforbindelse mellem området, Østre Anlæg og Karolinelund. 

25-02-2019
Anvendelse
Boliger (tæt-lav og etage - kun i form af plejeboliger el. lign.)
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg*
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.7
Byggemuligheder
For zone 1: Bebyggelsesprocent: Max 60, Etager: Max 2½, Højde: Max 12 m
For zone 2: Bebyggelsesprocent: Max 185, Etager: Max 5, Højde: Max 22 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Retningslinie 4.1.7 Risikovirksomheder
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygninger samt nybyggeri skal der sigtes mod en høj arkitektonisk standard.
Skiltning skal udføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke virke dominerende.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
En begrønnet sti mellem Karolinelund og Østre Anlæg på den nordlige del af området, skal sikre en visuel og rekreativ forbindelse.
Frodig og kvalitetspræget begrønning med større og mindre træer samt buske ud mod Fyensgade og Bonnesensgade skal sikre en blød overgang til gadesiden og mod Østre Anlæg.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone