Kommuneplan forsiden

1.4.O3 Sønderbro Skole

Mål

Området skal også i fremtiden give gode rammer for den lokale folkeskole, idrætshal/-anlæg, institutioner og diverse fritidsaktiviteter og andre større almennyttige funktioner for områdets borgere.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er almennyttige formål, såsom skole, idrætshal/-anlæg m.m.

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Østre Allé og Sønderbro.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området har en central beliggenhed ved krydset Østre Allé - Sønderbro, hvor mange bevægelser i byen krydses. Sønderbro er udpeget til arkitektonisk indsatsområde. Det er hensigten at styrke Sønderbro som et oplevelsesrigt og kvalitetspræget transitrum, hvilket stiller krav til udformningen og behandling af de bygninger og udearealer, der støder op til gaderummet.

Som det fremgår af retningslinje 5.2.3, er Sønderbroskolen vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Med sin enkle udformning og materialeholdning, samt placering langs Sønderbro og Sjællandsgade, indgår Sønderbroskolen som en naturlig del af Ø-gadekvarterets homogene etagebebyggelse. Ved evt. indpasning af ny bebyggelse er det væsentligt at have øje for og bygge videre på de materialer og bebyggelsesstrukturer, der kendetegner området.


Med skolens placering, udformning og materialevalg indgår den som en naturlig del af Ø-gadekvarterets homogene bygningsmasse.  

 

Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på god adgang til kollektiv trafik.

27-11-2006
Anvendelse
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40.
Etager: Max. 3½.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes
Nybyggeri skal tilpasses områdets materialer, struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Bebyggelse og forarealer skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed langs Sønderbro og Østre Allé.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.