Kommuneplan forsiden

1.4.H2 Gasværksvej, Kantinekrogen

Mål

Området har en markant beliggenhed ved Limfjorden og motorvejsudfletningen. I forbindelse med om- og tilbygninger skal der tages hensyn til denne synlighed og sigtes mod en høj arkitektonisk standard, både i forhold til bebyggelse og udearealer.

Miljø

Området er belastet af støj fra Rørdalsvej og motorvejsafkørslen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er stort set udbygget med en lager-, transport og shippingvirksomhed, som på trods af stor bebyggelsesmæssig tæthed virker harmonisk i området.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".


Bebyggelsen i området fremstår med en harmonisk fremtoning.
27-11-2006
Anvendelse
Trykkeri o.l.
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Rumfang: Max. 3 m³/m².
Højde: Max. 12 m, dog undtagelsesvis op til 15 m for enkelte bygningsdele.
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygninger samt nybyggeri skal der sigtes mod en høj arkitektonisk standard.
Skiltning skal udføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke virke dominerende.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.