Kommuneplan forsiden

1.4.R1 Østre Anlæg

Mål

Målet er at anvende området til rekreative formål og fritidsformål, samt at bevare og bygge videre på de havearkitektoniske kvaliteter i området.

Herudover er det intentionen at bruge belysning som stemningsskabende element i anlægget.

Byggemuligheder

Områdets skal friholdes for anden bebyggelse end den der er nødvendigt for pasning og benyttelse som park.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger, som en åben grøn oase, centralt placeret i bydelen, i et fint samspil med Sankt Markus Kirken. Østre Anlæg bidrager positivt til by- og gaderummene. Det er et vigtigt åndehul, ikke blot for bydelen, men for midtbyen som helhed. I de senere år er der sket en række forbedringer i anlægget, bl.a. er der blevet anlagt en rosenhave.


Østre anlæg er bydelens rekreative åndehul 

Den tilstødende Vangs Plads er blevet renoveret og har styrket indblikket og forbindelsen til anlægget fra Østerbro.

27-11-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 5 m.
Miljø
Beskyttet natur (§3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets sammenhæng til Sankt Markus Kirke skal bevares.
Markant beplantning skal bevares.
Havearkitektoniske kvaliteter skal bevares.
Fokus på belysning.
Områdets åbenhed og tilgængelighed skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone.