Kommuneplan forsiden

1.4.O4 Turøgade m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til almennyttige formål, som fx undervisning samt at sikre arkitektoniske og rekreative værdier i området.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er beliggende centralt i bydelens boligområde med Aalborg Handelsskole, som det styrende element i Vendsysselgades aksiale anlæg.

Handelsskolen er en 2½-3 etagers bygning, med to fløje og en fritliggende lav portfløj ud mod det grønne anlæg i Vendsysselgade. Skolen er opført i 1929, men blev i slutningen af tresserne udvidet med en utilpasset 2 etagers tilbygning ud mod Turøgade. Skolens friareal mod Ærøgade er omkranset af gamle træer, der med deres placering både definerer skolens areal og synliggør fløjbygningen. Friarealet er en kvalitet ved området og skal derfor fastholdes ubebygget.

I forhold til bevaring er Handelsskolen og portfløjen, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.


Handelsskolen

 

Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på god adgang til kollektiv trafik.

27-11-2006
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 100.
Etager: Max. 2½.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindeligt materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Nybyggeri samt om- og tilbygning i øvrigt skal medvirke til at højne det arkitektoniske niveau.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.