Kommuneplan forsiden

1.4.B1 Sjællandsgade, Færøgade, Bornholms­gade m.fl.

Mål

Det er et mål at fastholde områdets hovedanvendelse til boligformål og at bevare og styrke de markante og homogene bebyggelsesstrukturer samt arkitektoniske og rekreative kvaliteter. Fx skal der arbejdes på at forbedre opholdsmulighederne i de lange og vindomsuste grønne gårdrum.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger, men der er også publikumsorienterede funktioner i tidligere erhvervslokaler i stueetagen. Det er et mål at videreføre denne funktionsintegration.

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Byggemuligheder

Området regnes for fuldt udbygget.

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Sønderbro og Østre Allé.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området består af 5 etagers høje bebyggelser hhv. stokbebyggelsen nord for Sjællandsgade og af kombinationen af stok- og randbebyggelse ved Samsø-, Sjællands- og Bornholmsgade sydligst i området.

Stokbebyggelsen nord for Sjællandsgade er udlagt i rækker med små forskydninger på åbne, grønne arealer med store, bevaringsværdige træer, og med øst vest vendte facader. Mod syd er bebyggelsen dels placeret som randbebyggelse i gadelinjen mod Samsøgade, Sjællandsgade og Bornholmsgade, og dels placeret parallelt i en traditionel stokfacon på områdets interne grønne arealer. Garagerne i området skærer området over i to halvdele og er med til at begrænse oplevelsen af bebyggelsen som én helhed.

Områdets homogene form- og materialeudtryk samt bebyggelsens præcise placering i forhold til gadelinjen skaber karakteristiske og rumdannende forløb, såvel internt i området som op til Østre Allé, hvor bebyggelsen sammen med den øst for liggende karrébebyggelse danner en sammenhængende byfront mod Vejgård.

Områdets grønne arealer med de store træer er karakteristiske og udgør en væsentlig kvalitet, som skal sikres i den videre planlægning. Hvor utryghed ved - og støj fra -trafikken forringer arealernes kvalitet, kan afskærmning under en tilpasset form overvejes.

Tv. Markant bebyggelsesstruktur tegner området
Th. Sjællandsgades buede forløb er karakteristisk og stærkt rumdannende.

Fine grønninger mellem stokkene

I forhold til bevaring er hovedparten af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Trafik - Veje og stier

Der er prioriteret en pendlerrute for cyklisterne mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet. Pendlerruten løber bl.a. gennem Samsøgade.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
Publikumsorienterede funktioner kan kun etableres i tidligere erhvervslokaler i stueetagen.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinje  7.1.3 
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K.
Etager: 4-5½.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og omkringliggende bygninger.
Husdybde: Ca. 10 m, tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Hver opgang skal have direkte indgang fra gaden eller port.
Fælles opholdsareal: Etablering af opholdsareal prioriteres forud for P-pladser.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal tilpasning til områdets homogene karakter, samt et højt arkitektonisk niveau sikres.
Områdets overordnede karakter som stokbebyggelse på åbne grønne arealer og som stokke i randbebyggelse skal bevares.
Markante træer skal bevares.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Skiltning skal tilpasses bebyggelsens karakter og må ikke virke dominerende i området.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.