Kommuneplan forsiden

1.4.D1 Østre Havn

Mål

Østre Havn er et højt prioriteret byomdannelsesområde, der ligger centralt placeret i forlængelse af Aalborg Havnefront med Nordkraft, Kvægtorvet og Musikkens Hus. Havnebassinet som et centralt omdrejningspunkt for omdannelsen; et godt udgangspunkt for at skabe byliv - et nyt offentligt tilgængeligt rekreativt oplevelsesrum. Målet er at skabe et nyt alsidigt byområde, hvor bevaring af industriel kulturarv er forenet med udvikling og nytænkning. Området skal sammenbinde byen og fjorden på en flot og funktionel måde og medvirke til en revitalisering af havnefronten.

Anvendelse

Anvendelsen til boliger og andre støjfølsomme formål forudsætter at trafikstøjen ikke overstiger grænseværdier jf retningslinje 13.3

Butikker skal placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter som vist med lyserød farve på nedenstående kort:

Detailhandelskort _i _rammer _1-036

I omdannelsesfasen kan eksisterende bygninger uden lokalplanlægning anvendes midlertidigt til anvendelser der rækker ud over de nævnte formål (fx lager). Forudsætningen er at vejledende afstandskrav til eksisterende miljøfølsomme anvendelser kan overholdes.

Byggemuligheder

Hensigten er at ny bebyggelse skal opføres i varierende højder og tæthed.

Den overordnede idé er at bebyggelsen fremstår som en samlet bevægelse stigende mod nord og øst fra Nyhavnsgade, hvor bebyggelsen fra at være tilpasset den omgivende bys skala og tæthed (højde: 7-21 m., bebyggelsesprocent: 170) bliver gradvis højere og tættere for at kulminere i et højhus på Pieren (højde: 30-70 m., bebyggelsesprocent: 300.)

Byggemulighederne i de enkelte delområder fastlægges i lokalplaner.

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Nyhavnsgade.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det, der kendetegner området, er de store bygningsvolumener, som udgør en væsentlig del af byens skyline, og den sammensatte karakter som opstår i kombinationen med de lave havnebygninger. De særlige bebyggelsesstrukturer og rumligheder, som dannes af banetrace og havnebassin er også vigtige karaktertræk som ønskes sikret i den videre planlægning.

I en omdannelse af området lægges der vægt på, at bevaringsværdige bygninger, bygningsdele og detaljer genanvendes, dels for at sikre arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, men også for at få skabt et attraktivt bymiljø med sjæl og identitet. Ligeledes skal områdets beliggenhed ved fjorden afspejles i havnepromenade og kvalitetsfyldte opholdsarealer.

Eksempler på bevaringsværdige bygninger er den lette og elegante værftshal fra 1918, med store fine opsprossede vinduesflader og raffinerede bygningsdetaljer, samt de fine gamle pakhuse fra 1920'erne og 1930'erne. Også nogle af de store siloer har værdi, og vil kunne ombygges/genopføres og genanvendes, som det er set på Islands Brygge (se foto nedenfor).

Havnebassinet er et identifikationsskabende element, som omkranset af de store bygninger udgør et intimt og veldefineret rum, der står i kontrast til fjordlandskabets åbne og storslåede skala. Hvor der helt ude på havnefronten kan være koldt og blæsende, er klimaet omkring bassinet ofte mildt og venligt. Et potentiale der skal udnyttes til at rette fokus på bylivet og skabe et offentligt rum af høj kvalitet med vægt på klimatiske fordele, det grønne aspekt og på kontakten til vandet.  

Udsigtslinjer og stiforbindelser fra byen skal sikres i overensstemmelse med ønsket om en bedre sammenhæng mellem byen og Limfjorden.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet. En velovervejet belysning af havnepromenaden, bygninger eller bygningsdele kan sikre en sammenhæng til det omkringliggende havnefrontsområde og kan styrke havneområdets helhed.

 
De store silovolumener og den sammensatte karakter er vigtige karakteristik ved Østre Havn.
 
Den gamle værftshal og de røde pakhuse giver identitet til området.

Der er i området bygninger, som er registreret som bevaringsværdige jf. retningslinje 5.2.3. De konkrete konsekvenser af udpegningen fastlægges i lokalplaner.

 

 

De tidligere siloer på Islands brygge er omdannet til nye formål.

Der er udarbejdet et kvalitetsprogram for Østre Havn, som kan være til støtte og inspiration for konkrete projekter.

Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på god adgang til det overordnede vejnet.

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ stiforbindelse langs fjorden. Der kan etableres en oplukkelig bro over indsejlingen til Østre Havnebassin.

09-01-2017
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 2.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik.
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
Byggemuligheder
Gennemsnitlig bebyggelsesprocent for området som helhed: 170
Højde: varierende 7-70 m.
Byggemuligheder for delområder fastlægges i lokalplaner.
Potentielt højhusområde, se retningslinje 5.1.3
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A (Klasse 3 dog kun hvor afstand til boliger er min. 50 m.).
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Om-, tilbygning og genopførsel af bevaringsværdige bygninger skal ske med respekt for oprindelige volumener, materialevalg, og udformning.
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Opholdsarealer skal fremstå grønne.
Identifikationsskabende elementer skal bevares.
Kulturhistoriske spor skal sikres.
Der skal sikres kig til Limfjorden.
Lyssætning: særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets identitet.
En lokalplan skal fastlægge et fælles design for byudstyr, herunder også affaldsløsninger.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se hovedstrukturafsnit 6.
Parkering: Min 0,5 og max 1 plads pr. bolig. Parkering i øvrigt i overensstemmelse med Bilag F.
Parkering placeres som hovedprincip under terræn eller i p-hus.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Der skal etableres fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone