Kommuneplan forsiden

1.4.O2 Markuskirken

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til kirke og aktiviteter i relation hertil, og at bevare de bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier, der knytter sig til kirken.

Anvendelse

Hovedanvendelsen er offentlige formål.

Arkitektur - Byrum og landskab

Markus Kirkens centrale placering i Ø-gadekvareteret understreges af den tætte tilknytning til Østre Anlæg og karréernes indramning.

Set fra vest er kirken et markant landmærke. Fra andre retninger fornemmes den ved kig gennem gaderne og gennem det rekreative område. Tårnet er et bygningsmæssigt fikspunkt for hele Ø-gadekvarteret.


Kirken ligger med front til Østre Anlæg og flankeret af tæt bymæssig bebyggelse. 

Skt. Markus Kirkes centrale placering i bydelen skal fastholdes.
27-11-2006
Anvendelse
Kulturelle formål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kirkens fremtræden og sammenhængen til byen skal bevares.
Markus Kirkens funktion som landemærke må ikke sløres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.