Kommuneplan forsiden

1.4.I2 Østerbro, Bon­nesensgade m.fl.

Mål

Målet er, at sikre gode udviklingsmuligheder for virksomheder i området - dog under hensyntagen til de omkringliggende boliger.

Områdets har en markant beliggenhed i bydelen, såvel op til Østre Anlæg som til en af byens indfaldsveje - den nye Karolinelundsvej. I forbindelse med om- og tilbygninger skal der tages hensyn til denne synlighed og sigtes mod en høj arkitektonisk standard, både i forhold til bebyggelse og udearealer.

Anvendelse

Området skal primært anvendes til industri og transportvirksomhed. Området er attraktivt for erhverv, da det ligger centralt i forhold til det overordnede vejnet med hurtig forbindelse til motorvejen.

Miljø

Miljøklasse 3-5. Mod syd og øst i området kan der dog kun placeres virksomheder i miljøklasse 3 pga. nærheden til miljøfølsomme anvendelser i naboområderne.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger som en lukket enklave centralt i bydelen. Området kendetegnes ved virksomhedens varierede bygningsvolumener, men fremstår homogent og nydeligt i kraft af en ensartet farveholdning og parkeringsarealernes fremtræden.

Den eneste bygning der adskiller sig er Aalborg Stifts Bogtrykkeri's tidligere administrationsbygning, der ligger i den østlige side af området. Bygningen er, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Området rummer et gammelt banetracé til industriområdet ved havnen. Den del af sporet som ikke nedlægges ved forlægning af Karolinelundsvej, er væsentligt at bevare som kulturspor i området, evt. i form af en stiforbindelse.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".


Tv. Aalborg Stifts Bogtrykkeri's tidligere administrationsbygning.
Th. Ideskitse til en rekreativ banesti umiddelbart vest for virksomheden.

 

Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på god adgang til det overordnede vejnet.

Der er prioriteret en pendlerrute for cyklisterne mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet. Pendlerruten løber bl.a. gennem Bonnesensgade.

27-11-2006
Anvendelse
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 75% for området under ét.
Bebygget areal: Max 70%.
Rumfang: Max. 4,5 m³/m² grundareal.
Højde: Max. 12,5 m. Undtaget herfor dog den tidligere Aalborg Stifts Bogtrykkeri samt mindre bygningsdele som skorstene o.l.
Miljø
Miljøklasse 3-5, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri, om- og tilbygning i øvrigt skal der sigtes mod en høj arkitektonisk standard.
Bebyggelse og skiltning skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
Oplag skal afskærmes med beplantning.
Identifikationsskabende elementer skal bevares.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer, P-pladser mv. skal fremstå med grøn karakter.
10 m bredt beplantningsbælte mod Østerbro.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.