Kommuneplan forsiden

1.4.T1 Østerport

Mål

Området skal fortsat kunne anvendes til tekniske anlæg samt rekreative formål i det omfang, det er foreneligt med de tekniske anlægs funktioner. Det er muligt at opføre en idrætshal på arealet vest for pumpestationen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelse og udearealer skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed i forhold til overordnede veje.

27-11-2006
Anvendelse
Rekreative formål Fritidsformål
Teknisk anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 15 for hele området.
Højde: Max. 11 m.
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Tekniske anlæg placeres og udformes med respekt for omgivelserne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.