Kommuneplan forsiden

1.4.I1 Gasværksvej m.fl

Mål

Området vest for havnebassinnet er i kraft af den centrale placering ved havnefronten udpeget som perspektivområde for byomdannelse i hovedstrukturen. Hensigten er dog at fastholde den nuværende anvendelse og rette opmærksomheden mod evt. omdannelsesperspektiver i fremtidige planperioder.

Arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i området skal bevares.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet. En velovervejet belysning af havnepromenaden, bygninger eller bygningsdele kan styrke sammenhængen i havneområdets helhed.


Luftfoto af området set fra fjorden.
Anvendelse

Områdets nuværende anvendelse ønskes fastholdet.

Miljø

Med henblik på at undgå miljøkonflikter mellem virksomhederne og omgivelserne skal de mest miljøbelastende aktiviteter placeres nord for Gasværksvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området synes løsrevet fra den bagvedliggende bydel, både pga. den trafikale struktur, terrænområdets yderlige beliggenhed i forhold til bydelen, men også pga. den voluminøse bebyggelsesstruktur, der adskiller sig væsentligt fra den bagvedliggende bymæssige bebyggelse.

Havnebassinnet er et kulturhistorisk element, der skal bevares.

I forhold til bevaring er enkelte af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".  

Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på god adgang til det overordnede vejnet.

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ stiforbindelse langs fjorden.

27-11-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l. (ikke affaldssortering, kompostering o.l.)*
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
*Begrænsningen er for at hindre miljøkonflikter.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Rumfang: Max. 6 m³ pr. m².
Højde: Max. 60 m.
Bygningernes højde aftrappes mod den sydlige områdegrænse, således at højden i områdegrænsen ikke overstiger 25 m.
Miljø
Miljøklasse: 3-6 nord for Gasværksvej, og 1-4 syd for Gasværksvej, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3. Risikovirksomhed.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur.
Identifikationsskabende elementer skal bevares.
Lyssætning: særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets identitet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser. Se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.