Kommuneplan forsiden

1.4.D2 Stuhrs Brygge

Mål

Området er en del af et højt prioriteret byomdannelsesområde. Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre og videreudvikle arkitektoniske og rekreative værdier i området.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet. En velovervejet belysning af havnepromenaden, bygninger eller bygningsdele vil kunne sikre en sammenhæng til det vest for liggende havnefrontsområde.

Anvendelse

Området skal anvendes til blandede bymæssige formål.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er disponeret efter et stramt mønster, med bygningerne orienteret vinkelret på fjordkanten. Bebyggelsesplanen sikrer dermed den bedst mulige visuelle kontakt til fjorden fra selve området samt naboområder, og er i overensstemmelse med ønsket om at styrke Aalborgs identitet som "Byen ved fjorden".

Ønsket er, at bygninger og udearealer gives et let formsprog, som i samspil med fjorden vil skabe en maritim, bymæssig stemning og karakter.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens ovennævnte identitet.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".


Der er udsigt til fjorden mellem bygningerne.
Trafik - Veje og stier

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ stiforbindelse langs fjorden.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K.
Etager: Max. 5.
Højde: Max. 20 m.
Husdybde: Max. 15 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Områdets karakter af stokbebyggelse vinkelret på fjorden skal bevares.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Parkeringsarealer og opholdsarealer skal gives en grøn karakter.
Skiltning skal tilpasses bebyggelsen og må ikke virke dominerende i området.
Lyssætning: særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets helhed.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser. Se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.