Kommuneplan forsiden

Tillæg 5.023 for Andelskartoffelmels­fabrikken Vendsyssel ved Langholt

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

De ønskede ændringer berører kommuneplanens rammeområde 5.9.I1 og retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder.

Aalborg Kommune ønsker med dette tillæg at sikre mulighed for udbyggelse af kartoffelmelsfabrikken AKV Langholt.

Ændring af rammeområde 5.9.I1

Med tillægget ændres den eksisterende afgrænsning af rammeområdet, således at det areal, som ligger inden for åbeskyttelseslinjen, udtages. Arealet udtages, fordi der ikke er mulighed for byggeri på arealet og det ønskes ikke at reguleret andet end, hvad Naturbeskyttelsesloven i forvejen regulerer gennem åbeskyttelseslinjen. Med den ændrede afgrænsning sikres det, at der ikke senere kan opstå tvivlsspørgsmål om, hvad der kan etableres inden for det beskyttede areal.

 Kort Til Tillaeg 5 023 250Px

Ovenstående kort viser det areal, der ligger inden for åbeskyttelseslinjen og udtages af kommuneplanrammen. Klik på kortet for at se stor udgave.
Ramme Foer 300 Ramme Efter 300
Kommuneplanramme 5.9.I1 før og efter ændringen.

Samtidig fjernes under afsnittet "Byggemuligheder" bestemmelsen "Rumfang: Max. 3 m³ pr. m² grundareal". Bestemmelsen styrer hvor stor volumen, der kan bygges i forhold til grundareal. Med ændringen af rammen bliver grundarealet mindre. Det begrænser muligheden for udbygning af virksomheden, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

I afsnittet "arkitektur - Byrum og Landskab" fjernes ordet "flot", så der fremover står: "Ved udformningen af høje bygningsdele skal det sikres, at de fremstår arkitektonisk overbevisende som et markant fikspunkt i landskabet."

Med tillægget vil bebyggelsen i området kun være styret af bestemmelserne om max. bygningshøjde inden for de definerede zoner.

Inden for Zone A tillades bebyggelse i op til 12,5 m. Inden for Zone B tillades bebyggelse opført i op til 40 m.

Den tilladte højde inden for Zone A på 12,5 m er standard max. bygningshøjde for landbrugsbyggeri.

Gammel Illustration Princip Til Kommuneplantillaeg Lille (2)
Princip for zoneopdeling og beplantningsbælter før og efter. Til venstre ses nuværende illustration i kommuneplanrammen under afsnittet "Byggemuligheder" og til højre ses den ny illustration med udvidet byggemulighed mod øst. Tryk på kortet til højre for at se stor udgave.

Ændring af retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder

Det areal, som udtages af rammeområde 5.9.I1 tilføjes til retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder.

Øvrige Landomraader Foer 300 Øvrige Landomraader Efter 300

 

Retningslinje Øvrige landområder 11.2.3 før og efter ændringen.
Planforslagets baggrund

Kommuneplantillæg 5.023 er udarbejdet samtidig med en ny Lokalplan 5-9-108 for Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel. I den forbindelse blev det fundet hensigtsmæssigt at udtage arealet inden for åbeskyttelseslinjen, da arealet ikke skal bebygges, og man med lokalplanen ikke vil regulere andet, end hvad Naturbeskyttelsesloven i forvejen regulerer gennem åbeskyttelseslinjen.

Bestemmelserne om byggemuligheder tilpasses, så de bliver mere simple at administrere.

22-05-2017