Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 5.016 vindmøller Lyngdrup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

For at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 5-9-106 er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget tilpasser retningslinjer, præciserer rammebestemmelser og ændre rammeafgrænsningen på baggrund af VVM-redegørelsen og den endelige anlægsbeskrivelse.

Retningslinjer for vindmøllerne ved Lyngdrup

Kommuneplantillægget ændrer retningslinie 14.2.1 "Planlægning af Vindmølleparker" for vindmølleområdet ved Lyngdrup, der ligger i Landområde Nord– mere specifikt nordøst for Langholt.

 Retn _14-2-1_for  Retn _14-2-1_efter
Eksisterende vindmølleområde
  De ændrede vindmølleområde

Retningslinjens tekst om antal vindmøller er også ændret fra "Lyngdrup 7-7" til "Lyngdrup 7-15".

Der er også tilføjet en ny retningslinje 14.2.13. Retningslinjen er tilføjet som følge af kravet om VVM-pligten for vindmøllerne. Baggrunden for ændringen er, at Byrådet ønsker at give mulighed for at realisere et konkret projekt for opstilling af vindmøller i området. Ændringen betyder, at der i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser fastsættes en ny retningslinje for beliggenheden og udformningen af VVM-pligtige anlæg. Retningslinjen fastsætter antallet af vindmøller til 7-15 stk. med en totalhøjde på max. 140 meter.

Endvidere gælder de generelle retningslinjer i kommuneplanen under punkt 14.2 "Vindmøller".

Retningslinje om øvrige landområder

Det nye vindmølleområde ligger i område udlagt som "Øvrig landområde". I øvrige landområder skal hensynet til jordbrug, natur og landskabsinteresser (jf. retningslinje 11.2.3) varetages i balance mellem interesserne i det åbne land og byudviklingsinteresserne. Det er fortsat muligt at færdes og drive landbrug mellem vindmøller. Dog udtages vindmølleområdet af "Øvrige landområde".

Retn _11-2-3_for Retn _11-2-3_efter
 Eksisterende afgrænsninger for øvrige landområder
 Ændret afgræsning for øvrige landområder 

Retningslinje om økologisk forbindelse

Den nordlige del af området ligger indenfor en økologisk forbindelse. Jf. retningslinje 11.3.8 skal administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter. Dette tilgodeses ikke med opsætning af vindmøller, hvorfor arealer indenfor det nye vindmølleområde udtages.

 Retn _11-3-8_for  Retn _11-3-8_efter
Eksisterende økologisk forbindelse og det nye vindmølleområde
Ændret økologisk forbindelse 

Retningslinje om grøn-blå struktur

Den sydlige del af området ligger indenfor kommunens grøn-blå struktur - Hammer Bakkerkilen. Jf. retningslinje 11.1.2 skal der i kilerne sikres sammenhæng og tilgængelighed for dyre- og planteliv samt friluftsliv understøttes og forbedres. Dette tilgodeses ikke med opsætning af vindmøller, hvorfor arealer indenfor det nye vindmølleområde udtages.

Retn _11-1-2_for Retn _11-1-2_efter
Eksisterende Grøn-blå struktur
Ændret Grøn-blå struktur

Ændringer af kommuneplanrammer

Den eksisterende kommuneplanramme til vindmøller "5.9.V4 Vindmøller Lyngdrup" udvides, så der fremtidigt gives mulighed for opsætning af max. 15 vindmøller i 2 parallelle rækker. Kommuneplanrammen omfatter de arealer, som berøres af vindmøllerne med tilhørende vendepladser/arbejdsarealer, koblingsstation, adgangsveje mv. Det vil sige vindmøller og en konsekvenszone på 140 m. Bestemmelserne for det nye rammeområde fastlægger anvendelsen til tekniske anlæg i form af vindmøller og landbrug. Antallet af vindmøller fastsættes til 15 stk. med en totalhøjde på max. 140 m.

Det nye vindmølleområde reducerer kommuneplanrammen "5.9.N5 Langholt Hovedgård".

 5-016_rammer _for  5-016_rammer _efter
Eksisterende kommuneplanrammer
Ændrede kommuneplanrammer

I den sydlige del af vindmølleområdet ved Lyngdrup ligger kommuneplanramme 5.9.N5 Langholt Hovedgård. Målet med denne planramme er at sikre markante landskabelige helheder i herregårdsmiljøet og det udstrakte moseområde, samt at forbedre spredningsmulighederne for planter og dyr knyttet til naturområdet. En af de planlagte vindmøller placeres på kanten af denne afgrænsning. Arealet, der inddrages i vindmølleområdet, drives landbrugsmæssigt, hvilket kan fortsætte.

Planforslagets baggrund

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at opstille 8 nye vindmøller ved Lyngdrup nord for Langholt i en linje ca. 1 kilometer syd for rækken med de eksisterende 7 møller i kommuneplanens udlagte vindmølleområde "5.9.V4 Vindmøller Lygdrup".

I Aalborg Kommune er der en langsigtet målsætning om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050. En stor del af denne målsætning skal opfyldes ved el produceret af vindmøller. El produceret af vindmøller udgør i dag ca. 24 % af det samlede elforbrug i Aalborg Kommune – en andel der i 2030 forventes at udgøre ca.  75 % og frem mod 2050 ca. 80 %. Produktionen skal således tredobles frem mod 2030.

Byrådet ønsker at fremme det konkrete projekt, da det understøtter såvel de kommunale som de nationale mål for CO2 reduktion og omstilling af energiforsyningen til vedvarende energi.

De 8 møller vil årligt producere ca. 68.900 MWh. Møllernes elproduktion vil dermed kunne dække cirka 20.500 husstandes årlige elforbrug. Mølleprojektet vil endvidere mindske Danmarks årlige CO2-udledning med op til ca. 1.030.000 tons i møllernes levetid. Desuden vil projektet bidrage til at reducere udledningen af svovl og andre partikler til atmosfæren fra f.eks. kulfyrede kraftværker til gavn for folkesundheden.

Andre formål med planlægningen er at sikre, at møllerne placeres under hensyntagen til både naboer, landskabs- og naturinteresser samt landbrugserhvervet, og at møllerne gives et ensartet udseende.

Der er ikke undersøgt alternative placeringsforslag for vindmøllerne.

Kommuneplanen i dag

Gennem en del af det nye vindmølleområde løber der en eksistende rekreativ sti. Det er fortsat muligt at færdes i området ved vindmøllerne, og det vurderes derfor at være foreneligt. Realiseringen af projektet forudsætter dog dispensation fra skovbyggelinjen.

5-016_rekrativ -sti
Eksisterende overordnede rekreative stier og de berørte kommuneplanrammer

Det nye vindmølleområde ligger indenfor skovbeskyttelseslinjer. Vindmøller har ikke betydning for skov og skovdrift, og det vurderes derfor at være forenelig.

 5-016_skovbyggelinje
Eksisterende skovbeskyttelseslinjer (grøn) samt de berørte kommuneplanrammer

Indenfor vindmølleområdet er registreret §3-områder jf. naturbeskyttelsesloven. Vindmøller opstilles udenfor de registrerede områder.

5-016_paragraf3
§-3 områder og de berørte kommuneplanrammer
Den lokale debat

Forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport (VVM-redegørelse samt miljøvurdering) er der i perioden fra den 18. juni til den 6. august 2014 gennemført en fordebat  på planlægningsarbejdet. Her har borgere, berørte myndigheder, interesseorganisationer mv. haft mulighed for at komme med konkrete forslag til, hvad der skulle medtages i planerne og miljørapporten.

I fordebatfasen har Aalborg Kommune modtaget 10 henvendelser. Henvendelserne er efterfølgende medtaget i planlægningsarbejdet i det omfang, som Aalborg Kommune har vurderet det relevant.

Bemærkningerne omhandler bl.a. vindmøllernes påvirkning af nabobeboelser, visualiseringer i forhold til beboelser og kirker, påvirkning af kulturmiljøet, påvirkning af fugle og flagermus samt højde og lysmarkering på vindmøllerne.

Overordnede bindinger

Der henvises til miljørapportens kapitel 1.5 om "Planlægning".

Miljøvurdering

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens Bilag 1, pkt. 38: "Vindmøller over 80 meter totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller". Projektet er derfor omfattet af obligatorisk VVM-pligt, hvor der skal offentliggøres kommuneplanretningslinier med tilhørendeVVM-redegørelse.

Vindmølleområdet er endvidere omfattet af krav om miljøvurdering iht. Lov om Miljøvurdering, da projektet omfatter "Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker)", jf. lovens Bilag 4 pkt. 3i.

Der er udarbejdet en samlet miljørapport, som indeholder såvel VVM-redegørelse som miljøvurdering. Miljørapporten ses her.

14-09-2015