Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 5.007 for udvidelse af bolig- og erhvervsområde 5.4.D2 i Langholt

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Langholt Samråd har den 26. april 2010 anmodet Aalborg Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning om, at der snarest i 2010 iværksættes en planlægning i form af et kommuneplantillæg for udvidelse af bolig- og erhvervsområdet ved Bjerget i Langholt.

Samrådet mener, at mindre håndværksvirksomheder, servicevirksomheder mv., som ikke kan placeres i boligkvarterene, også bør have mulighed for at være hjemmehørende i Langholt.

På den baggrund er der igangsat et planlagningsarbejde for udvidelse af det eksisterende erhvervsområde ved Bjerget i Langholt, Rammeområde 5.4.D2 Gravsholtvej m.m.

Udvidelsen er vist med skravering på nedenstående kort.


Kommuneplanens rammeområder i Langholt.
Den røde linie angiver byzonegrænsen og skraveringen den ønskede udvidelse af erhvervsområdet.

Udvidelsen af det rammeområde 5.4.D2 Gravsholtvej m.m. vil som konsekvens have, at rammeområde 5.9.N4 Langholt Skov tilsvarende reduceres. Endelig er det valgt, at bydelsbeskrivelsen for Langholt også tilrettes som konsekvens.

Planforslagets baggrund

Et lignende ønske blev indsendt af Langholt Samråd den 11. oktober 2009 som et input til Kommuneplam09. Ønsket var fremsendt efter offentlighedsfasens udløb, og samrådet fik afslag på deres henvendelse. Samrådet blev gjort opmærksom på, at forslaget kan bringes op i forbindelse med næste kommuneplanrevision, der indledes med Planstrategi 2011 og følges op af en egentlig kommuneplanrevision, der forventes afsluttet i 2013

Samrådet foreslår med den nye henvendelse, at der udarbejdes et kommuneplantillæg i 2010, der udlægger arealet til blandet bolig- og erhvervsområde, da de har en aktuel iværksætter, der ønsker at etablere virksomhed på arealet.

Den ønskede udvidelse af erhvervsområdet har tidligere været rammelagt til erhvervsområde, men det blev taget ud i forbindelse med kommuneplanrevision Nord i 2006 bl.a. for at overholde Regionplan 2005’s krav om en løbende rummelighed på 5 ha til byvækst i Langholt.

Området blev taget ud af erhvervsområdet, lagt ind under kommuneplanramme 5.9.N4 Langholt Skov og udlagt til skovrejsningsområde.

Overordnede bindinger

Byzone
Området ligger stadig i byzone og er privat ejet. Der er ingen lokalplan for området, så det må have været i byzone siden de tidlige §15-rammer fra 70’erne.

Dette forhold er uholdbart, så enten bør området igen udlægges til bolig- og erhvervsområde eller også må området tilbageføres fra byzone til landzone, hvorved ejeren har krav på erstatning for udgifter, der er afholdt med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone.

Hovedstruktur
Området blev udlagt til bynært skovrejsningsområde, da det blev udtaget af erhvervsområdet i revision 2006.
I kommuneplanrevision09 blev området konsekvensrettet til også at være udlagt til økologisk forbindelse samt Hammer Bakker kilen.
Den overordnede anvendelse for området er dog stadig ”Planlagt til byformål”. Det er ikke blevet overført til f.eks. ”øvrige landbrugsområder”.

Kommuneplanrammer
Området blev i kommuneplanrevision 2006 overført fra erhvervsområde til ”naboområdet” 5.9.N4 Langholt Skov.

Øvrigt
Området fremstår i dag som dyrket landbrugsjord.

Miljøvurdering

Leveres af Miljø.