Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 5.030 for erhvervsområde, Hvorup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget  ændre .....

(Her beskrives de ændringer der lave i kommuneplanen, hvad enten det er i hovedstruktur, retningslinjer eller rammer.

Fx rammeændringer illustreet ved:

 3-012_rammer _foer  3-012_rammer _nu
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

 

Redaktionelle ændringer
Både i retningslinjen og i kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Her beskrives baggrunden for kommuneplantillægget .....

 

Fx

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for .....

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og de fremtidige ønsker til udviklingen i xxx.

Kommuneplanen i dag

Her beskrives forhold til kommuneplanen, som er væsentlige i forhold til tillæggets indhold ....

Overordnede bindinger

Bilag IV-arter
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

INDSÆT ALTID KONKRET VURDERING

Park & Natur er ansvarlige og leverer input, fx via miljøscreeningsskemaet (eller lokalplanen hvis der er sådan en – teksten vil som oftest være den samme)

Eksempler på vurdering:

Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 4,4 km mod nordvest – habitatområdet ”Hammer Bakker, østlig del”. Alene på grund af afstanden vurderes, at gennemførelse af planen ikke vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Resultatet af screeningen mefører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000 konsekvensvurdering.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

INDSÆT ALTID KONKRET VURDERING

Park & Natur er ansvarlige og leverer input, fx via miljøscreeningsskemaet (eller lokalplanen hvis der er sådan en – teksten vil som oftest være den samme)

Eksempler på vurdering:

  1. 1: Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV. Arealet er intensivt dyrket landbrugsjord. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

  2. Planområdet består udelukkende af bebygget areal uden naturarealer, beplantninger af væsentlig udstrækning, træer eller lignende. Det vurderes derfor, at området ikke benyttes som yngle- eller rasteområde for plante- eller dyrearter på habitatdirektivets bilag IV. Det kan dog ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som enten fødesøgningsområde langs bebyggelsen, eller at bygningerne benyttes som overvintrings- eller sommerresidens for arter af flagermus. Det vurderes dog samlet, at planområdet enten ikke benyttes af flagermus overhovedet, eller at det udgør et uvæsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus.

  3. Der er tale om almindelige arter af flagermus som forekommer i området. I området findes spredt beplantning med træer, hvoraf kun en del af træerne i det lokalplanlagte område vil blive fældet i en anlægsfase. Hovedparten vil ikke blive rørt, eller de vil først blive fældet etapevis på et senere tidspunkt, idet en eventuel udbygning af området vil ske etapevist over flere år. Træerne i området er desuden alle relativt unge og derfor ikke vigtige som overvintrings- eller sommerresidenser for flagermus. Desuden er Aalborg Kommune i gang med at plante et større område til med træer umiddelbart syd for det lokalplanlagte område. Samlet set vurderes derfor, at den økologiske funktionalitet af det lokalplanlagte område vil blive fastholdt både på lang sigt og i anlægsfasen for de nævnte flagermus, fordi hovedparten af de eksisterende træer i området enten ikke vil røres eller vil blive udskiftet over en årrække.
Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan x-x-xxx.