Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 5.301 for ændring af erhvervsområdet i Vestbjerg

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske om ændring af Erhvervsområdets udstrækning mod syd, hvor erhvervsområdet og det rekreative areal tilpasset området, hvorpå der er plantet skov. Der er ikke sket indholdsmæssige ændringer.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 5-6-106.

Ændringer i kommuneplanrammer
Ændringen af kommuneplanrammernes geografiske afgrænsning er illustreret på nedenstående kort.

5-031_rammer _foer 
5-031_rammer _efter
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Retningslinje 7.1.4 Særlig pladskrævende varer
Rammeændringen gør, at området udpeget til butikker med særligt pladskrævende varer tilpasses det den nye erhvervsramme.

5-031_pladsk _varer _foer  5-031_pladsk _varer _efter
Gældende afgrænsningen af områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper
Afgrænsningen af områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper efter

Retningslinje 11.1.2 Grøn-blå struktur
Rammeændringen gør, at kilen er tilpasset erhvervsområdets udstrækning.

 5-031_kiler _foer  5-031_kiler _efter
Gældende kile
Kile efter

Retningslinje 11.2.4 Skovrejsningsområder
Rammeændringen gør, at der sker en mindre tilpasning af skovrejningsområdet og kiler.

5-031_skovrejsning _foer (1)  5-031_skovrejsning _efter
Gældende skovrejsningsområde
Skovrejsningområde efter 
Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med en tilplasning af kommuneplanramme 5.6.H1 og 5.6.R1 og samtidig udarbejdelse af en ny lokalplan 5-6-106 for området.

Området, som den nye kommuneplanramme for erhvervsområdet er udbebygget og i det øst og syd for rekreative areal er plantet skov.

Overordnede bindinger

Retningslinje 2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning
Inden for området er der kortlagt arealer (vist med rødt), hvor der er en høj risiko (5 % eller mere) for oversvømmelse.

Klima (11)

Jf. retningslinje 2.1.6 skal lokalplaner i risikoområderne redegøre for klimatilpasningstilag, se afsnittet 'Lokalplanens indhold' i lokalplan 5-6-106. 

Der foretages ingen ændringer af retningslinjen.

Natura 2000-område
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne. 

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 218 Hammer Bakker, som ligger ca. 1,5 km vest for lokalplanområdet. Som følge af afstanden til Natura 2000-området vurderes det, at planlægningen hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Drikkevand
Området ligger i område med drikkevandsinteresser (blå skravering). En del af området mod sydvestlige i nitratfølsomme indvindingsområde (orange).

Drikkevand (8)

Gennem lokalplanlægning af området skal det sikres, at der ikke er væsentlig risoko for forurening af grundvandet.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Der er forbud mod opgravning og ødelæggelse af plantearterne og mod forstyrrelse og ødelæggelse af dyrearterne og deres yngle- og rasteområder.

Området ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde inden for området, er arter af flagermus. Det kan ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som fødesøgningsområde. Det vurderes dog, at området ikke udgør et væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 5-6-106.