Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 5.005, Institutioner - Hammer Bakker

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

 
Gældende kommuneplanrammer  

Forslag til kommuneplanrammer

Baggrunden for ændringen i kommuneplanen

Til støtte for nedenstående redegørelse henvises til oversigtskort, Bilag 1.

Aalborg Kommune overtog ved kommunesammenlægningen den 01.01.2007 hovedparten af institutionsområdet i Hammer Bakker fra Nordjyllands Amt. Inden kommunesammenlægningen havde amtet startet udarbejdelse af en masterplan, hvor sigtet bl.a. var at opnå tidssvarende bo- og dagtilbud for de borgere inden for socialforsorgen, der hører til den mest problematiske målgruppe af handicappede, og som har brug for de mest specialiserede tilbud.

Helt afgørende i denne proces er opførelse af nye institutioner til Engbo, Kastanjebo og Specialprojekterne (én institution til Engbo og én der skal rumme både Kastanjebo og Specialprojekterne). De to nye institutioner skal afløse de eksisterende, som er nedslidte, forældede og uhensigtsmæssigt indrettet ud fra nutidens normer. De nye institutioner kan ikke placeres i nærheden af "almindelige" naboer, men omvendt heller ikke så isoleret, at sikkerheden for de handicappede og personalet sættes over styr.

Engbo
Det nuværende institution Arbejds- Boformen Engbo består af 4 bygninger: Bodil Hjorths Vej 10-12, Vodskov (med 10 beboere), Viren 6, Vodskov (med 7 beboere), Sneppevej 7, Klarup (med 4 beboere) og Merkurvej 7, Brønderslev (med 4 beboere). Engbo er en institution med 25 svært udviklingshæmmede mennesker med udadreagerende / problemskabende / voldsom adfærd. Til Engbo er der behov for en ny institution med ca. 30 boliger samt fælles- og servicefaciliteter og et personale på ca. 130, der arbejder i skiftevagt. Institutionen skal, af hensyn til de handicappede beboere, være i én etage og boligerne skal placeres i overskuelige smågrupper af hensyn til sikkerheden.

Det samlede etageareal i den nye institution skønnes at blive mellem 2.900 og 3.300 m2.

Den ønskede placering er på et areal umiddelbart vest for den eksisterende Engbo-institution på Bodil Hjorths Vej. Engbo-projektet er nærmere beskrevet i lokalplan 5-2-102.

 

                         
Engbo - også kaldet Bananen - på Bodil Hjorths Vej
 
Kastanjebo på Pitsvej, hvortil også er knyttet dagbeskæftigelsen A-værket.

Kastanjebo / Specialprojekterne
Autismecenter Nordjylland omfatter den nuværende institution Kastanjebo på Pitsvej 7, hvor der er boliger for 18 borgere med autisme og andre tillægshandicaps. Autismecenteret har herudover 5 specialprojekter (dvs. at 5 borgere er omfattet af projekterne). Der er behov for en ny samlet institution med ca. 32 boliger samt fælles- og servicefaciliteter og et personale på ca. 70 personer, der arbejder i skiftevagt. Institutionen skal, af hensyn til de handicappede beboere, være i én etage og boligerne skal placeres i overskuelige smågrupper og på en måde, så der bliver plads til både private afskærmede rum og fællesrum - både ude og inde. Det samlede etageareal for den nye institution skønnes at blive mellem 3.000 og 3.500 m2. Kastanjebo-projektet er nærmere beskrevet i lokalplan 5-2-103.

Beskrivelse af ændringerne i kommuneplanen

Opførelse af de 2 nye institutioner Engbo og Kastanjebo forudsætter ændringer i den hidtidige kommuneplan inden for rammeområderne:

  • 5.2.O1, Institutionerne i Hammer Bakker, Vodskov
  • 5.2.R1, Hammer Bakker, Vodskov

I forhold til de hidtil gældende kommuneplanrammer er følgende ændret:

  • Rammeområde 5.2.O1 er udvidet med et lille areal ved det nuværende Engbo på den nordlige del af Bodil Hjorths Vej samt med et areal ved vejen Gennem Bakkerne nord-vest for det nuværende Kastanjebo. Rammeområde 5.2.R1 er tilsvarende indskrænket de pågældende steder.
  • Rammebestemmelserne for område 5.2.O1 er justeret, så det fremgår, at de 2 nye institutioner kan etableres efter forudgående lokalplanlægning, tilladelser fra Fredningsnævnet samt fra Skov- og Naturstyrelsen. Endvidere bliver der mulighed for at indrette klinikker mv. i eksisterende bebyggelse.
  • Rammebestemmelserne for område 5.2.R1 er justeret, så områdets eksisterende bygninger mv. primært kan anvendes til funktioner, der retter sig mod de rekreative værdier og fritidsfunktioner i Hammer Bakker (fritidsanlæg, undervisning, restaurant, hotel mv.), og i den udstrækning dette ikke er muligt, da kan anvendes til institutioner eller ikke-generende erhverv som kontorer, klinikker og håndværk.
  • Herudover er der foretaget en række tekniske justeringer og præciseringer af teksten pga. ændret lovgivning og ændret udformning af kommuneplanen. Her er der dog ikke tale om egentlige ændringer i rammernes indhold.


Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Planlægningen for de 2 nye institutioner omfatter 3 planer:

  • Kommuneplantillæg 5.005, Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov
  • Lokalplan 5-2-102, Institutionen Engbo, Hammer Bakker, Vodskov
  • Lokalplan 5-2-103, Institutionen Kastanjebo, Hammer Bakker, Vodskov

Alle 3 planer er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen (Plan & Byg samt Miljø) har derfor screenet planforslagene i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Kommunen vurderede herefter, at sagens kompleksitet og de mange interesseafvejninger bedst kunne anskueliggøres ved udarbejdelse af en samlet Miljørapport for de 3 planer. Miljørapporten er indsat som et særskilt afsnit, se nedenfor. Her er problematikken vedrørende institutionerne også beskrevet mere indgående.

13-09-2010