Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 5.028

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og en ny lokalplan for området syd for Mejlstedvej. Kommuneplantillægget omfatter en lille udvidelse af rammeområde 5.6.C1. Udvidelsen skyldes, at det vil give bedre mulighed for at placere en mulig ny dagligvarebutik i området.

Kommuneplanrammer
Nedenfor ses et før/efter kort, som viser, at der sker en lille udvidelse af rammeområde 5.6.C1 i den sydvestlige del af rammeområdet. Der sker ikke indholdsmæssige ændringer i rammerne.

Kommuneplantillæg _rammer _før

 Kommuneplantillæg _rammer _efter
Afgrænsning af de gældende rammeområder
Afgrænsning af de nye rammeområder

Retningslinje 7.1.3. Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre
Som konsekvens af at centerområdet udvides mod syd ændres også den geografiske afgrænsning af bymidten for Vestbjerg. Denne afgrænsning reguleres i retningslinje 7.1.3. Afgrænsningen af bymidten for Vestbjerg ændres til også at omfatte området mellem den lilla streg og den pink streg på nedenstående kort. Afgrænsningen af bymidten i retningslinjen og kommuneplanrammen er dermed sammenfaldende. Det vurderes, at der er tale om en ændring af mindre betydning, hvorfor der ikke er udarbejdet en decideret redegørelse for udvidelse af bymidten.

5-028_bymidteafgr _foer _efter _reduceret

Anden kommunal planlægning

Miljøvurdering af planer
Miljøvurdering af planer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.

Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer, kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1 og 2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få tilladelse til at gå i gang med projektet.

På nuværende tidspunkt omfatter kommuneplantillægget ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste udpegede Natura 2000 område ligger ca. 2 km øst for kommuneplan-/lokalplanområdet og består af en del af Hammer Bakker. I kraft af afstanden til det nærmeste Natura 2000 område, vurderes det, at lokalplanen ikke vil kunne medføre negative konsekvenser for udpegningen.

Resultatet af miljøscreeningen er derfor, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Kommunen vurderer, at lokalplanområdet indgår som fourageringsområde og ledelinje for flere arter af flagermus opført på EU-habitatsdirektivets bilag IV. Men der er ikke tale om et kerneområde - dog vurderes det at have betydning at bevare/integrere de stor markante træer i området.

Lokalplanområdet rummer flere store bevaringsværdige træer. Herudover vurderes det, at de berørte dele af lokalplanområdet kun rummer en række helt almindelige og vidt udbredte vilde danske planter - men ingen i særligt grad væsentlige forekomster. 

Alt i alt vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne.

15-06-2020