Kommuneplan forsiden

Redegørelse, tillæg 5.006 Bilgården Hostrup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for, at der fortsat kan drives autoværksted inden for området.

Med de forventede aktiviteter er det nødvendigt at hæve miljøklasserne fra 1-3 til 1-4.

Området udlagt til erhvervsformål udvideres mod sydøst.

Gældende kommuneplanramme
Ny kommuneplanramme
Miljøvurdering

Aalborg Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 316 af 5.5.2004) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
  • At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4.
  • At området i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.
10-05-2010