Kommuneplan forsiden

Redegørelse, tillæg 5.013 Hostrup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for, at der fortsat kan drives autoværksted inden for området.

Med de nuværende og forventede aktiviteter er det nødvendigt at hæve miljøklasserne fra 1-3 til 1-4.

Området udlagt til erhvervsformål udvides mod sydøst.

 5-013_rammer _gaeldende   5-013_rammer _ny
Gældende kommuneplanramme
Nye kommuneplanramme

 

Tilsvarende udvides området til "Særlig pladskrævende varer" i henhold til kommuneplanens  retningslinje 7.1.4.

 

5-013_pladskraevende -varer _gaeldende 5-013_pladskraevende -varer _ny
Gældende område til "Særlig pladskrævende varer".
Udvidet område til "Særlig pladskrævende varer".
Planforslagets baggrund

Bilgården Hostrup er etableret som værksted og autohandel i 1990. Seks år efter blev den nuværende udstillingshal og administration mv. bygget.

Kommuneplantillægget og lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at den eksisterende virksomhed (bilsalg/autohandel med værkstedsfaciliteter) kan udbygges, bl.a. med en større udstillingshal. Kommunen har vurderet, at virksomhedens fortsatte drift og udbygningsmuligheder bedst sikres med en lokalplan frem for en landzonetilladelse.

Behovet for en større udstillingshal er ikke et udtryk for, at virksomheden skal udvide væsentligt, men et ønske om, at de igangværende aktiviteter kan samles og sikres under tag.

Den nuværende udendørs udstilling og opbevaring af biler medfører store omkostninger til dækning af tyveri og hærværk. Herudover opnår virksomheden bedre vilkår for at fremvise og demonstrere varerne uafhængigt af årstider og vejrlig.

Områdets anvendelsesmulighed afgrænses til alene at omfatte "butikker med særlig pladskrævende varer", da formålet med planlægningen er at skabe udviklingsmuligheder for den eksisterende virksomhed - ikke at skabe et nyt større erhvervsområde.

Kommuneplanen i dag

I henhold til kommuneplanens retningslinje 2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning, skal der i lokalplaner i områder med høj risiko for oversvømmelse (defineret som en risiko på 5% eller mere for oversvømmelse i 2050) redegøres for klimatilpasningstiltag. Aalborg Kommune har screenet hele kommunen for overfladevand med udgangspunkt i de forventede klimaforhold i 2050. Der er således sandsynlighed for, at sø- og moseområdet øst for lokalplanen vil få tilført mere vand i fremtiden i forbindelse med fx stigende grundvandsspejl og skybrudshændelser. Det er op til ejeren og bygherrer selv at få vurderet risikoens omfang, herunder om der skal gennemføres foranstaltninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder for at imødegå evt. oversvømmelser.

Områdets sydlige del ligger inden for Grøn-blå struktur, jf. kommuneplanens retningslinie 11.1.2. Her skal sammenhæng og tilgængelighed for dyre- og planteliv samt friluftsliv understøttes og forbedres. Lokalplanen ændrer ikke på disse forhold, da de arealer, der kan bebygges i al væsentlighed allerede er befæstede og uden værdi for dyre- og planteliv.

Området er til dels omfattet af kommuneplanens retningslinie 7.1.4 for områder udlagt til "Særlig pladskrævende varer", og til dels inden for kommuneplanens rammeområde 5.9.H1 Hostrup, med bestemmelser om bl.a. et bruttoetageareal på 3.000 m2 og mulighed for bl.a. at forhandle biler.

Kommuneplantillægget er ikke i overensstemmelse med disse bestemmelser, idet planen omfatter et større areal mod sydøst, og miljøklasserne skal ændres. 

Miljøvurdering

Aalborg Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med at der er tale om en plan der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og i øvrigt forventes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af lokalplanen og kommuneplantillægget er foretaget i èt og samme dokument. Screeningen findes i dokumentet "Lokalplan 5-9-107, Autohandel og værksted mv., Sulsted Kirkevej, Hostrup, Landområde Nord - Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer".

VVM - Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelse om VVM: Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planerne omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes en VVM-screening eller en VVM-redegørelse.

DSC07447_250 Pixel
Grøft Bilgården Hostrup.
DSC07456_250 Pixel
Bilgården Hostrup set fra Sulsted Landevej.
08-06-2015