Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 5.017 for boliger i Vestbjerg

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget  er en konsekvens af en konkret planlægning for et nyt boligområde på hjørnet af Stråtaget og Mejlstedvej, hvor der tidligere lå en gård.

Vestbjerg ligger på en bakkeø. I den konkrete planlægning har det vist sig hensigtsmæssigt at lade den nye bebyggelse følge bakkeøens kant og dermed det naturlige terræn. Nedenfor bebyggelsen ønskes der placeret friarealer og regnvandsbassin for den samlede nye bebyggelse.

Det har betydet, at kommuneplanrammen 5.6.B1 Stråtaget m.m. udvides med knap 1,2 ha i syd, se illustration. Det er dog kun en mindre del af arealet, som vil blive bebygget. Det meste vil ligge som regnvandssø med friarealer omkring.

 5-017-før _300px  5-017-efter _300px
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

En del af den nye bebyggelse skal være tæt-lav boligbebyggelse. Den almindelige bebyggelsesprocent for tæt-lav boligbebyggelse er i dag 40 % i Bygningsreglementet. På den baggrund hæves bebyggelsesprocenten for tæt-lav boliger fra 35 til 40 % for hele kommuneplanrammen 5.6.B1 Stråtaget m.m.

For kommuneplanrammen ændres der ikke i anvendelse eller andre bygningsregulerende bestemmelser. Der er lavet mindre redaktionelle ændringer i rammen.

Landbrugsarealer

Rammeædringen betyder, at der fjernes et tilsvarende
areal fra landbrugsområde (11.2.3 Øvrige landområder). Kommunen vurderer  ikke, at ændringen har væsentlig betydning for landbrugsdriften.

Retningslinie for byudviklingsområder

Det nye byudviklingsområde er tilføjet på kortet til retningslinje 2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål.

28-09-2015